Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Dominicanen of Predikheeren, naar Domingo Guzman, een Spanjaard en andere kleinere orden.

Het woord monnik is afkomstig van het Grieksche woord monachos, iemand die alleen leeft; klooster van claustra, gesloten woning; abt van abbas of vader.

Toen omstreeks 610 de Godsdienst van Mahomet zich meer en meer over Oost-Europa uitbreidde, waren het vooral de monniken van vele der zooeven genoemde orden, die het Evangelie brachten onder de stammen, welke zich bij de groote volksverhuizing sedert 375 over West-Europa hadden verspreid.

Augustinus, een Benedictijner monnik, kwam met veertig medebroeders zijner orde naar Engeland omtrent het jaar 596 ; waarop weder een der bekeerlingen van dezen, met name Kolumbanus, een Ier, zich in 615 in Gallië vestigde, dat reeds door de Franken onder hunnen koning Clovis, een christen, veroverd was.

De Galliërs zeiven waren reeds vroeger met het christendom bekend geworden door Martinus, Bisschop van Tours. Zoodra Clovis in Gallië kwam om het te veroveren, was hij door zijne vijanden tot omhelzing van het Christendom gebracht.

Na deze beknopte inleiding laat de kerkgeschiedenis van ons vaderland zich gevoegelijk in drie tijdvakken verdeelen :

Het le tijdvak omvat de regeering der Frankische vorsten, het 2e tijdvak loopt van Karei den Groote tot de Kerkhervorming en

het 3e tijdvak van de Kerkhervorming tot op onzen tijd.

1*

Sluiten