Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1796. Scheiding van Kerk en Staat door de Nationale vergadering in de Bataafsche Republiek afgekondigd.

1797. De leden der Waalsche Kerk te Delft stichten aldaar het Genootschap »Christo Sacrum", met het doel, alle christelijke gemeenten optelossen in ééne zonder de bestaande geloofsbelijdenissen. Na eenigen uitwendigen bloei wordt dit genootschap opgeheven. Stichting van het Nederlandsch Zendinggenootschap te Rotterdam.

1807. Onder sterke tegenkanting worden de Evangelische Gezangen bij. de Hervormde Kerk ingevoerd.

1811. 17 Mei. De Algemeene Doopsgezinde Sociëteit gesticht, waarbij zich bijna alle Doopsgezinde gemeenten aansluiten.

1814. 9 Aug. De orde der Jezuïeten hersteld, verkrijgt spoedig groote uitgebreidheid en macht in vele landen.

1816. 7 Jan. Besluit van Koning Willem T tot bekrachtiging van een »Algemeen Reglement voor het Bestuur der Hervormde Kerk."

7 Maart. Klassis Amsterdam daartegen.

28 » Antwoord van den Commissaris-Generaal

op last des Konings.

31 Maart. Ontbinding van het Gereformeerd Kerkbestuur.

28 Mei. De Koning beroept en benoemt eene Synode voor de Hervormde Kerk.

1817. Derde eeuwfeest der Kerkhervorming.

1810. De Oud-Bisschoppeljjke Clerezie in Nederland door

de Regeering erkend. 1827. Permanente Synodale commissie aangesteld.

15 Juli. Het concordaat tusschen Nederland en

Sluiten