Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

{Overgedrukt uit "de Gids", 1870, N°. 11.)

FERDINAND CHMSTIAN BAUR,

W. Schcffer, Dr. in de godgeleerdheid en predikant te Leiden, Ferdinantf Christian Baur, volledig en critisch overzicht van zijn werkzaamheid op theologisch gebied.

S. P. Heringa, Dr. in#de godgeleerdheid en predikant te Zuidscharwonde,

F. G. Baur, volledig en critisch overzicht, enz. (als boven). Ook onder den titel:

Verhandelingen, rakende de natuurlijke en geopenbaarde godsdienst, uitgegeven door Teylers godgeleerd genootschap. Nieuwe reeks. Eerste'Deel. Eerste en tweede Stuk. Te Haarlem, bij de Erven F. Bohn. 1868

Terwijl ilc mij neêrzet om aan mijne lezers meê te deelen wat ik op het hart heb ten aanzien van den man, wiens beteekenis voor de theologie door het Haarlemsche genootschap belangrijk genoeg werd geacht om daarover bij herhaling eene prijsvraag uit te schrijven en ten slotte twee" lijvige prijsverhandelingen te bekroonen e>n het licht te doen zien, komt mij te binnen wat onlangs is geschied door een ander geleerd genootschap in dat zelfde Haarlem zetelende.

Er was sprake van een onderscheiding — de Huygens-medaille — toe te kennen aan dien geleerde, die, naar het oordeel der prijsrechters, gedurende de laatste vijf en twintig (of twintig?) jaren den grootsten dienst aan de physische wetenschap had bewezen. De jury, bestaande uit erkende deskundigen hier te lande, heeft het eermetaal toegewezen aan Prof. Clausius, iemand ajyi wien men in den aanvang nauwelijks scheen te denkeu, iemand, wiens naam, naar ik durf wedden, aan de meesten mijner lezers tot heden toe volkomen onbekend was.

Inderdaad hier is stof tot nadenken. Zoo was het dan mogelijk, dat een geleerde in onze dagen, en niet ver van ons levende, op het gebied der heden ten dage zoo hoog gevierde natuurwetenschap het uitnemendste leverde, zonder dat de roem zijner verdiensten alom werd verbreid! Zoo kon in deze dagen

1

Sluiten