Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleven. Was hem het talent onthouden om door zijn woord zijne lezers en hoorders in geestdrift te ontvlammen, en hen tot daden van hervorming of omwenteling te drijven, niets geeft ons het recht tot de onderstelling, alsof hij deswegens zich zou beklaagd hebben. Een andere was zijne begaafdheid, een andere ook zijne eerzucht. Een zuivere, maar dan ook onbedwingbare dorst naar kennis was hem eigen. Nooit en nergens was het hem te doen om door zijne mededeelingen ophef te maken. Vandaar dat hij alles vermeed om ergernis te geven. Hij begreep te recht, dat niets gemakkelijker is, dan door eenige sterk gekruide volzinnen levendige opgewondenheid in de gemoederen te zaaien, groote beweging van schrik zoowel als van overmoed bij de schare te veroorzaken. Gewapend als hij was met eene even zeldzame geleerdheid als scherpzinnigheid, kon het hem niet moeilijk zijn geweest tal van dwalingen en vooroordeelen, door de overlevering voortgeplant en door het geloof der gemeente gekoesterd, ten toon te stellen. Hat Baur zich boven die taak verheven achtte, dat hij, even als Jezus bij zoo menige gelegenheid, de schare ontweek, hebben wij zeker niet toe te schrijven aan zekere aristocratische minachting voor het volk, voor de schare, voor de gemeente, maar veeleer aan het klaar en diep besef, dat ambt en roeping gansch andere dingen van hem eischten.

In één woord, Baur arbeidde in de dienst der kerk, omdat zijne wetenschap door en door positief was.

Het is hier de plaats eene even onware als algemeen verspreide meening ten opzichte van den Tübingschen meester te bespreken. Negatief, zoo heeft de oppervlakkigheid geoordeeld,, negatief was zijne kritiek in strekking en resultaat. Hoe weinig hebben zij, die zoo spreken, Baur begrepen! Negatief zou men tot zekere hoogte de vroegere werkzaamheid van Strausz kunnen noemen Diens beide hoofdwerken toch, zijn Leben Jemi wan 1835 en aijne z.g. Christelijke dogmatiek, — waarvan ik overigens de uitnemende waarde in het minst niet wil in twijfel tsekken — wat behelzen zij in den grond anders dan een reeks

1 Baur zelf heeft dit oordeel over Strausz uitgebracht, — trouwens eerst twaalf jaar na het eerste verschijnen van het Leben .Tesu. Zie de inleiding op zijne kritische Untersnchnngen über die kanonischen Evangeliën, Tübingen, 1847, waar hij.'blz. 40 en vlg., de beschouwing van Strausz karakteriseert als "die negativ kritische pder dialectische Auffassung".

Sluiten