Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen andere dan zuivere motieyen, die hem afhielden van ; al. te luiden bijval. Met den ernst van den Duitscher, met de gemoedelijkheid van den Zwaab, heeft hij de groote beweging in de kerkelijke wereld gadegeslagen, en evenzeer door zijne gereserveerde houding in den aanvang, als door den ijver waarmede hij zich van dat oögenblik tot de studie der evangeliën als bronnen voor de geschiedenis van Jezus' leer en leven begaf, er toe bijgedragen, om de protestantsche christenheid het ware voordeel te doen genieten van de toepassing der vrije wetenschap op den inhoud van het kerkelijk geloof. Hoe ver hij verwijderd was , van een slaafsch heulen met den bekrompen geest, die aan de kritiek het zwijgen wilde opleggen, bewijst niet alleen de trouw, waarmede hij voor zijn verketterden vriend in de bres sprong, maar ook de zwijgende, ofschoon ondubbelzinnige tegenstand dien hij in zijn academische werkzaamheid van de zijde der gestelde machten ondervond. Maar zijn verzet, kalm en waardig, zooals het den ernstigen dienaar der wetenschap paste, kwam ook der kerk ten goede. Lettende op de repressieve maatregelen der ontstelde Sionswachters en de vijandige houding die de meeste vrienden van Strausz tegenover de kerk gingen innemen,' komt Baur ons voor als de ware vriend van vrijheid en orde, zooals de protestantsche kerkgenootschappen ze behoeven Allerminst verdient hij den naam van een onstuimig afbreker, van een altijd ontkennenden geest; allerminst kan men geacht worden zijne beteekenis voor de wetenschap en de kerk met juistheid te hebben gekenschetst als men de historische kritiek door hem aangewend negatief noemt. Integendeel heeft en Kerk en Theologie juist aan hem te danken de aanwijzing der positieve basis, waarop zij in onze dagen moeten rusten. Terwijl de meeste geavanceerde liberalen in Strausz hun man zagen, op wien zij meenden zich te mogen beroepen, als zij zich van de onbeminnelijke kerk, onder het aanheffen van schimp en smaadliederen, afwendden; terwijl.de leiders der orthodoxe partij, uit louter liefde tot de kerk, alle frissche lucht daaruit verbanden en haar zelf stinkende, en een

1 Zij. die niets beter weten te doen dan zich te ergeren aan de traagheid waarmede ook in den boezem der protestantsche kerk de zuivere begrippen doordringen, mogen bedenken dat het niet alleen van de gelóovigen, maar ook van de ware vrienden der wetenschap mag hceten: zij haasten zich

.niet.

Sluiten