Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de door Teylers genootschap begeerde zaak: een overzicht van Baur's werkzaamheid. Zulke tot in de kleinste details tredende nrtcijteringen, over zeer speciale onderwerpen, hoe belangrijk en goed ook op zich zelf, zijn hier, waar het om het overzicht over het geheel te doen is, minder gelukkig geplaatst i.

Doch ik zou gaan vergeten, dat het mijn vaste voornemen was, mij ten aanzien van de beide bekroonde verhandelingen neêr te leggen bij het oordeel door de prijsrechters daarover uitgebracht, en, dat het alleen bij wijze van parenthetisch verslag zou zijn, als ik in eenige bijzonderheden trad ten aanzien van haren inhoud! Wij zullen ons over deze uitweiding niet hebben te beklagen, als de minder ingewijde onder mijne lezers daardoor in staat wordt gesteld zich te orienteeren op het gebied, waar wij de eigenaardig Tübingsche meeningen en beginselen hebben te gaan zoeken, en ook de ingewijden thans voor zich zeiven kannen uitmaken, of zij nader willen kennis maken met de monografieën over Baur, over wier inhoud en inrichting zooveel goeds te zeggen viel.

Ook dit hebben wij gezien: de in eminenten zin Tübingsche denkbeelden zijn niet van dogmatische, maar van historische natuur. De schikking, niet met een vriendelijke bedoeling, bij de aanvaarding van zijn professoraat te Tübingen getroffen, volgens welke den nieuw gekozene de behandeling der dogmatiek, als een heiligdom alleen door reiner voeten dan de zijne te betreden, verboden werd, bleek ten slotte evenzeer in overeenstemming met zijne gaven als in het belang te zijn geweest van den ruimen kring zijner leerlingen aan en buiten de academie. In allen gevalle kon die maatregel, door de kleinmoedige orthodoxie genomen, niet dienen om Baur's geleerdheid voor haar minder gevaarlijk te maken. Door middel toch van zijne historisch-kritische operaties heeft hij aan de orthodoxie een steun ontnomen, die geen wijsgeerig betoog haar had kunnen doen verliezen. Aan den akker, tot dusver maar door weinigen en niet met groote zorgvuldigheid bearbeid, bleken, nu de vlijt

1 Dat beide Verhandelaars van tijd tot tijd gebruik hebben gemaakt van de voortreffelijke karakteristiek door Zeiler van zijn schoonvader gegeven, zal niemand vreemd of ongepast vinden. Minder prijselijk acht ik het. dat Heringa soms Zeller's woorden gebruikt zonder aanhalingsteekens.

Sluiten