Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

machtigste koning; wanneer de pretensie op bijzondere openbaring en miraculense tusschenkomst niet langer wordt volgehouden ten behoeve van een bepaalden godsdienstvorm, dien men wenscht voort te planten.

Eene waarlijk historische behandeling van het Christendom, verdraagt zich niet met de excepties, welke bekrompen ingenomenheid opwerpt tegen de toepassing van de algemeen aangenomen wetten van wording en ontwikkeling. De wetenschap sluit alle supranaturalistisch particularisme buiten. Daarom ook is de gezonde wetenschap de eenige trouwe bondgenoot van het universalisme in den godsdienst, gelijk dit wederom de eenige natuurlijke vorm is waaronder de godsdienst met het humanisme hand aan hand gaat. Niet door abstracte bespiegeling zoozeer — ofschoon hij ook daarvan niet afkeerig was — maar veel meer door zijne onverpoosde en ernstige beoefening der historie, met name die van het Christendom en zijn oorsprong, heeft Baur gearbeid aan het humanisme en daardoor aanspraak gemaakt op hulde en dank bij allen, die niet onverschillig zijn voor het welzijn en den vooruitgang van hun geslacht. Amsterdam, September 1870. A. D. Loman.

Sluiten