Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke nog veel van de zinnelijke denkwijze en geaardheid der Joodsche natie, uit welke «ij afkomstig waren, was overgebleven. Daarom was het kruis van christus hun, indien al geene ergernis meer, toch nog altijd eene ve** duistering zijner heerlijkheid. Zoo ontbrak het hun geloof aan licht en kracht. En dat wel, terwijl «ij van hunne onchristelijke volksgenooten veêl smaad en lijden te verduren hadden. Zij misten dus, wal zij te midden van eigen lijden dubbeld behoefden, een helder en levendig geloof in den lijdenden ctWkstüs. De echt Apostolischfe man zoekt daarom door velerlei verschillende aanwijzingen het kruis van christus voor hen in zijn volle licht te plaatsen, zoo als het voor hun Christelijk leven eene ware kracht van God tot zaligheid kon en moest 1 En ééne dezer belangrijke' uitspraken is in onzen tekst vervat.

Broeders en Zusters! voor niemand onzer, vertrouw ik, is het kruis van christds tot ergernis of aanstoot. Maar, daar wij allen uit ons zelve aan zinnelijke en aardsche vreugde en voorspoed gehechte menschen zijn, hebben wij toch bestendig licht van boven noodig, om van alle zijden de belangrijkheid, grootheid en heerlijkheid van onzen Heiland in zijn

Sluiten