Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch zeg ik mijn brief, en dus ook zeker wel die van anderen door den Paus gelezen werdt, daarvan verzekert mij ondubbelzinnig het hoogst welwillend antwoord van Pio Nono zeiven, mij door middel van den vriendelijken Apostolischen Internuntius Angelus Bianchi te 's Gravenhage, geworden. Hierbij komt dat door middel der Latijnsche taal nu ook vele wetenschappelijk geformden in andere landen er kennis van konden nemen, voor wie anders dit schrijven ware bedekt gebleven... en dat zulks al weder inderdaad geschied is blijkt mij uit de zeer aangename recentie van mijn werk in de Algemeine Augsburgsche Zeitung van 14 October 69, alsmede uit een particulier schrijven van den reeds genoemden Hoogleeraar De Sanctis in Toscanen d.d. 15 Növember 69. Met den laatstgenoemde verblijd ik mij daarover in betrekking tot het ritualisme in Engeland, waarvan hij spreekt, en niet minder in betrekking tot de beweging in Spanje, waar mijn brief o. a. ook in Ds. Ruët te Madrid een lezer vond. Dat toch om der zaken wille alle deze dingen mij tot vreugde zijn, en ook allen zullen verblijden die in den ernstigen strijd onzer dagen en in alle deelnemers aan dien strijd belang stellen — wie is het, die het niet bevatten zal ? Waar het ons waarlijk te doen is om nuttig te wezen, om ernstige zaken, door den tijd aan de orde gesteld, ter sprake te brengen — daar mogen wij ons immers verblijden en het dankbaar voor. God en menschen erkennen, als wij belangstellende , welwillende en toegeeflijke hoorders of lezers vinden. En zoo geachte Lezers van dit Voorwoord! kom ik als van zelve tot het tweede wat mij hier tot vreugde strekt. Het is namelijk de klimmende begeerte van velen in ons vaderland om door middel der moedertaal ook eens kennis te

Sluiten