Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen nemen van hetgeen door mij in dien Brief aan Pius IX werd vermeld.

Welnu Lezers! de volgende bladzijden zijn daar om te

trachten dat verlangen te bevredigen ja zij wenschen

nog meer dan dat. Niet alleen toch hopen zij van het Latijnsche schrijven Mededeeling te doen — vrije mededeeling, die zich niet slaafsch zal binden aan den Latijnschen text, doch die in een echt Hollandsen gewaad wil doen verschijnen, wat eerst een zeker wel niet geheel onberispelijk Romeinsch kleed droeg — doch aan die Mededeeling hopen zij ook Nadere, Verklaring toe te voegen van een en ander, dat van achter bleek niet al te duidelijk, Correctie van wat bleek niet geheel juist te zijn, maar dan ook Verdediging van wat de schrijver na ernstig en biddend beraad meent te moeten behouden, niettegenstaande vriendelijke en onvriendelijke replieken, die mede in 't kort zullen vermeld worden. Ten einde nu daardoor echter niet te veel in eens te leveren, noch op geestelijk, noch op finantieel terrein, zoo zal, naar de bekende prospectus-mededeéling, in vijf afleveringen, binnen den tijd van een half jaar, het geheel met Gods hulpe het licht zien. Mogen alle Roomschen en Onroomschen beiden, die naar Paulus woord, alle dingen willen onderzoeken, doch het goede behouden — dan nu ook dit mijh woord niet, zonder het biddend te overwegen, ter zijde leggen. Zoo vinde het belangstellende oogen en harten en ontvange het met den H. Geest gedoopte critieken, op dat het ons in elk geval nader tot waarheid brenge, om welke het ons allen alleen te doen mag wezen — dan zal ook vervuld worden de hartelijke wensch van Hellevoetsluis, DEN SCHRIJVER.

18 Januarij 1870.

Sluiten