Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Allereerst ontvangt de Hollandsche Lezer dan nu hier in een Hollandsch gewaad terug wat in de Latijnsche uitgave des briefs verhandeld is van blz. 1—20. Het geldt, zooals de titel van dit stukje aanwijst, de gezegende maagd Maria en hare dienst. Moet zij gediend worden, naar hare eigene, billijke verwachting alleen daardoor dat alle geslachten der aarde haar zalig zullen roemen als moeder van Gods heilig kind, of wel op de wijze zooals de Roomsch-Catholieke kerk dat wil en voorstelt? Zietdaar Lezer! het onderzoek in de navolgende bladzijden in 't werk gesteld een onderzoek waarbij wij Maria's eigen woord thans voorop wilden stellen: Zie de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord! opdat haar dan ook door ons alleen naar des Heeren onfeilbaar woord regt wedervare. Deze Mariologische studie nu staat in zoo naauw en onafscheidelijk verband met den aanhef van den ganschen. brief (gelijk ook met zijn inhoud «de eenheid der kerk" die vooral in dien aanhef ter sprake komt) dat wij die twee zaken als in éénen adem moeten mededeelen. Om later te melden redenen al verder, hebben wij ons in dit eerste stuk zoo naauwkeurig mogelijk

Sluiten