Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden aan den Latijnschen text (zonder daarom Hollandsen Latijn te leveren, naar wij hopen), en zullen wij de mededeeling er van door geene Verklaringen of Verdedigingen onderbreken, doch laatstgenoemden er aan het einde als afzonderlijk bijvoegen. Al dadelijk gaan wij dus nu tot de Mededeeling van het eerste stuk zelve over. Het luidt als volgt:

Eerwaardige Grijsaard!

Genade zij u, barmhartigheid en vrede van God onzen Vader, en van Christus Jezus onzen Heer, door de gemeenschap des Heiligen Geestes!

Evenals alle niet Roomsch- Catholieken, die de teekenen der tijden onderscheiden, zoo heb ook ik den brief ontvangen, dien gij ons geschreven hebt. Als uw vurige wensch hebt gij daarin de begeerte uitgedrukt, dat wij allen zullen wederkeeren tot den schoot der Roomsch-Catholieke, als tot die der eenige ware, der uitsluitend Christelijke kerk.

Ik ben het geheel met u eens, Eerwaardige Grijsaard! dat de kerk van Christus één is, evenals (om de woordfen van den vromen Cyprianus te gebruiken) het kleed van onzen Heer Jezus Christus dat zonder naad was, uit één stuk geheel geweven. Ten tijde der Apostelen was de kerk dan ook slechts één, in onze dagen echter is zij in vele deelen verdeeld. En wat mag nu wel de oorzaak zijn van dit droevig verschijnsel? Onze zonden zijn het alleen die als eene vruchtbare moeder alle twisten, alle afscheidingen en verbrokkelingen veroorzaakt hebben. Onze zonden zijn bet, die zooals wij in de H. Schrift lezen, eene scheiding maken tusschen ons en God; derhalve zijn het ook de zonden die hen van elkander verwijderen, die als broeders en zusters moesten vereenigd zijn.

Allereerst voegt het dus ons allen onze zonden te beweenen, . . . wie toch kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben van zonden vrij?

In de allereerste tijden was de kerk van Christus één,

Sluiten