Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik zal uwe afkeeringen genezen!" Die vermaning is dus als 'tware de eenige concessie, die gij voor ons ten beste hebt. Welnu, ... 't is voldoende, zoo gij dan ook maar aan kunt toonen, dat de Roomsch-Catholieke kerk door geenerlei dwaling bevlekt is, of liever (want wat wij dwaling noemen, dat noemt gij waarheid van den H. Geest door middel deikerk geopenbaard, zoodat het dus moeijelijk is hierover te redetwisten). . . zoo gij dan maar aan kunt toonen, dat de Roomsph-CathoÜeke kerk (waarlijk één is, zoo toch, naar wij reeds zagèn, daar waar de kerk één is, waarlijk de kerk van Christus wordt gevonden, zooals zij zijn moet, door middel van den band dier drie getuigen die ook één zijn: De Vader, het Woord en de H. Geest. Wij moeten derhalve thans onderzoeken, of uwe Roomsch-Catholieke kerk al of niet waarlijk één is. Naar het mij voorkomt, is zij niet één. Waarom niet? Zal ik mij hier beroepen op den naam uwer kerk, als reeds met die voorgewende eenheid in strijd? Zal ik nogmaals herhalen wat al duizendmaal gezegd is, dat de naam: Roomsch-Catholiek een naam is die zich zeiven tegenspreekt, daar Catholiek Algemeen beteekent, en Roomsch, naar den naam der stad Rome, toch iets bijzonders uitdrukt? Neen, Eerwaardige Grijsaard! aldus zal ik niet spreken. ïk weet toch, dat naar uwe meening, (en hier geldt het uwe zaak en uw naam), die naam niet aldus moet worden uitgelegd. Ik weet, dat gijlieden door dien naam te kennen geeft: Eene algemeene kerk, welker opperhoofd zich te Rome bevindt, die als hoofdzetel de stad Rome heeft, evenals de kerk van Israël de stad Jeruzalem. Welnu, om diezelfde reden, uwe eigenaardige verklaring namelijk, zal ik ook over de Grieksche en de Janseniste kerk, die zich de Oud-roomsche noemt, in dit verband geen enkel woord spreken; want hoewel deze kerken in de meeste zaken met uwe kerk overeenkomen.... gij noemt ze nu toch eenmaal kettersch en schismatiek, evenals de onze. Ik zal derhalve over niets anders spreken, dan over uwe eigene kerk, de Roomsch-Catholieke, Doch dan vraag ik andermaal: Is zij één? Is het eene"eenvoudige kerk of eene

Sluiten