Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzen Heer Jezus Christus en in Hem ook onze Vader — dan heb ik geen God meer noodig als Koning der koningen en Heer der heeren. Voldoende is dan moeder Maria, de moeder in den hemel, de moeder Godin-mensch — in haar is dan alles te vinden, en tegenover die leer zou de athéïst zelfs ïn zijn regt zijn. Immers die Maria, ze treedt niet alleen voor ons tusschen bij God, maar zij is ook als moeder (haar naam is haar faam) de oorzaak van al wat bestaat, (zoodat de geloovigen haar in de litaniën zelfs aanroepen als Moeder des Scheppers 1) — en dewijl zij Godin-mensch is, zoo vinden wij dan in haar als menscherl tegenover God alles wat ons noodig is. 't Is dus volstrekt geen wonder, dat sommige Roomsch-Catholieken reeds hebben willen invoeren om niet meer te bidden: „Onze Vader!" maar „Onze Moeder, die in de hemelen zijt!"... geen wonder dat zij Davids Psalmen ook al ter eere van Maria wilden zingen ... 't zijn wel ontzettende maar toch echte consequenties. Die consequente mannen toch gevoelden het dat één oorsprong, één hoofd, één heil, ééne toevlugt, ééne vertroosting, ééne hulp voldoende is, en men aan niet meer behoefte heeft— dat men kan volstaan in de plaats van één God, met ééne Godin , die als zelve mensch geweest geene tusschenkomst voor menschen bij zich eischt of noodig heeft; en dat dus in dat geval, als de zaken zoo staan, boven of naast Maria niets wordt gevorderd. Evenwel, en zoo komen wij aan

Art. 2. Evenwel belijdt ook gijlieden God den Vader als oorzaak van al wat bestaat en leeft. Dit is algemeen bekend. Het bekende Apostolische Symbolum is voor u en ons één en hetzelfde, en naar het eerste Artikel van dat Symbolum verwijst als 't ware het tweede der Mariologische Artikelen door mij aangegeven. Doch wat blijft er over voor dien Almagtigen Vader als gij alle zijne attributen, die ook de at-

1) Dat hiermede Het Woord of de Zoon als Schepper bedoeld wordt, is duidelijk, doch van wege de attributen aan Maria toegekend, is zelfs niets overgelaten voor God den Vader, den Almagtigen Schepper van hemel en van aarde.

Sluiten