Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of liever tot de moderne Mariologie, zooals men het hier te lande noemen zou, het is eene uitvinding van u, Pius! en niets anders. En nu, wees op uwe hoede — wees op uwe hoede, bid ik u, want daar is gevaar! Om namelijk van al het andere niet eens te spreken, zoo moet men toch toestemmen , als men b. v. het slot leest van het tweede hooldstuk van het Lukas-Evangelie, dat, zoo Maria daar niets misdreven heeft, zelfs geen kleine feil, dat dan Christus zelf daar als zondaar te boek staat. Die woorden toch: „ Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Weet gij dan niet dat ik zijn moest in de dingen mijns Vaders? . .. zulke woorden, zulk eene toespraak gehouden tot eene heilige maagd, tot eene onbevlekt ontvangene, eeuwig zonder zonden blijvende; én dan door een knaap van slechts twaalf jaren . . . dat komt mij dan toch voor (ik kan het niet anders uitdrukken) eene groote heiligschennis te zijn. *

Art. 4. Nu echter komen wij tot de consequenties, die zeer zwaarwigtig zijn. Hier te lande zegt men bij wijze vaa spreekwoord: Waren er geen zonden, daar waren geen wonden! Ook de H. Schrift leert zulks dat elke smart en elke dwaling uit de zonde haren oorsprong neemt. Maar waarom was dan —- ik smeek het u — waarom was dan op den heu* vel Golgotha Maria de moeder vol smarten? Niet om hare eigene zonden, want zij was voor zonde immers niet vatbaar, zij was en bleef onbevlekt. Derhalve — want een derde geval is niet mogelijk en er kan geen gevolg zijn zonder oorzaak —l derhalve was het om onze zonden. Dus is zij dan ook op dit gewigtig punt aan. haren Zoon volkomen gelijk —eene Zaligmaakster naast den Zaligmaker — ja zoo heeft ook zij dan onze krankheden op zich genomen en onze smarten gedragen, zoo is ook zij dan om onze overtredingen verwond en om onze ongeregtigheden verbrijzeld ... de straf, die ons den vrede aanbrengt was op haar, en door hare striemen is ons genezing geworden. Hier hebben wij dus ongetwijfeld twee Zaligmakers, een mannelijken en een vrouwelijke — beiden voor ons op den heuvel Golgotha met smarten doorstoken , beiden voor ons in den dood gegaan ? Maria dus ook

Sluiten