Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de rijkdom en de wijsheid en de kracht en de eere en de glorie en de dankzegging." (Het Lam heeft ook zeven oogen, dewelke zijn de zeven Geesten Gods, —de H. Geest van God door het Lam, op de meest heilige en meest uitgebreide wijze werkzaam). En wat hooren wij verder nog,, of liever wat heeft de Profeet der Nieuwe Bedeeling zelf in zijne visioenen vernomen? Zelf verklaart hij bet, zeggende-, Al wat geschapen is èn in den hemel, èn op de aarde, èn onder de aarde, èn in de zee, en al wat in die allen «, hoorde ik zeggen: «Hem die op den troon zit e» het Lam zij de dank en de eer en de glorie en de magt tot W» alle eeuwigheid!" Boeh waarom hoorde hij nu geene enkele stem ter eere en tot glorie van Maria? Verwonderlijk, met waar? Hij hoorde geene enkele stem in den hemel ter eere van Maria, en toch is zij de deur des hemels; geene enkele stem ter harer eere op de aarde, en toch is zv, de troost der bedrukten; geene enkele stem ter harer eere op de zee, en toch is zij de Noord- of Zeester! Hieruit cmtstaat een dilemma, als ik mij niet bedrieg, want, óf de dienst van Maria wordt door alle deze dingen veroordeeld, 61 het is hier zooals het spreekwoord zegt: ,,'t gaat op verschillende manieren toch goed!" op zulk eene wijze op-

aarde, op eene andere manier weêr in den hemel.. . daar is een verschil tussehen de strijdende kerk op aarde en de triomfeerende kerk in den hemel, doch geen wonder dan ook dat er nog grooter verschil is in de strijdende kerk op aarde zelve.

Tot dusverre, Lezers! het door mij aan Pius LX geschreven aangaande de Maradienst; zooals men nu, gezien, heeft met het Weidend woord van den gansche» brief naauw verbonden. Aangaande dat inleidend woord vergunne men «rS nu aan het einde twee, aangaande de Ma^logische studie slechts ééne opmerkingen antwoord op verschuilende

Sluiten