Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuur bestrijdt, letterlijk volgen laten. Het is getiteld Pius IX en luidt als volgt:

„Een zoo waardige grijsaard", zegt men dikwerf. Wij plaatsen daar echter een groot vraagteeken achter. Immers, zoo 't waar is wat velen beweren, dat de paus, eigenlijk tegen beter weten in, zich na 't jaar '48/'49 door de Jesuiten heeft laten inpakken en nu hun blinde handlanger is; dan past dat woord „waardig", voor iemand op zoo hoog een plaats gezeten als de paus, allerminst.

Is 't echter waar dat de paus de onbevlekte ontvangenis, de afgodische vereering van Maria en de Syllabus, de veroordeeling en 't verspreiden der H. Schrift naar eigen overtuiging uitspreekt — eüieve: zullen wij dan op grond daarvan dien tegenstander van Christus met den naam van waardigen grijsaard begroeten, of niet veeleer medelijden hebben met den mensch, die zoo diep zinken kan, terwijl hij in den tempel Gods als God zelf zich laat aanbidden? —

De Bazuin wil hier dus allen die Pius IX Eerwaardig grijsaard noemen als in een dilemma knellen. Pius IX toch heeft zich óf tegen beter weten in van 't jaar '48 af door de Jesuiten laten inpakken en is nu hun blinde handlanger óf hij spreekt al zijne dwalingen uit naar eigen overtuiging, en is langs dien weg in geen van beide die gevallen als waardige grijsaard te begroeten.

Het eerste deel van dit dilemma nu steunt, als ik wel zie, op het geheel onbewezene en tot nog toe onbewijsbare: Tegen beter in. Zoolang ik dat niet bewijzen kan, voegt het ons, dunkt mij, naar den aard der liefde door Paulus 1 Cor. XHI beschreven, ook tegenover Pius IX eene liefde te beoefenen die van alles het beste gelooft en hoopt, en kan ik dus den vromen grijsaard, om met Ds. Gunning te spreken, ook in zijne dwalingen liefhebben, vooral sints hij ons eene liefde toonde in welke hij betuigde dag en nacht zonder ophouden voor ons, naar zijne meening zoo ver afgedwaalden, om bekeering tot God te bidden.

Maar ook het tweede deel van het dilemma heeft mij niet overtuigd. Ik zie daarin slechts eene groote confusie van denk-

Sluiten