Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beelden. Dat toch de Paus de H. Schrift veroordeelt m. a. w. dus als kettersch verwerpt, heb ik nog nooit gehoord — dan toch ware inderdaad tusschen ons en Rome elke redetwist gedaan, althans op geloovig gebied. Wel weten we dat de Paus de verspreiding der H. Schrift afkeurt. Welnu, en nu niet op grond daarvan, noch ook op grond der Mariaculte etc: noemen wij, Protesteerende tegen dat alles hem Eerwaardige Grijsaard, dit toch zou de grootste dwaasheid zijn — doch wel niettegenstaande dit alles, zijne opregtheid ook in zijn dwalen zoolang geloovende, tot men ons het tegendeel niet maar gezegd doch feitelijk bewezen hebbe.

Eindelijk —en dit is hier een voornaam punt — begrijp ik niet in welk verband tot al het genoemde nu juist de slotuitval staat van een zoo diep gezonken mensch, die zich in den tempel Gods als God laat aanbidden. Ware dit laatste vermeld in verband met de Onfeilbaarheidsquestie dezer dagen — het hadde dan in elk geval niet vreemd geklonken — met de Mariadienst etc. heeft het echter geene gemeenschap.

Daar nu, indien ik wel zie, ook die Onfeilbaarheidsquestie al zeer slecht wordt begrepen en voorgesteld, zoo wil ik op dit aangelegen punt in mijn tweede stukje over het Paus-Koninklijk gezag nader terug komen.

Met volkomen, ja innige sympathie ga ik dan nu over tot de aanhaling van een ander berigt uit een anderen Courant, dat in de meest mogelijke overeenstemming met mijn inleidend woord mag heeten.... eene overeenstemming zoo sterk, zoo letterlijk dat de critiek onzer dagen, indien het een feit goldt van een of twee honderd jaren vroeger, er misschien wel de conclusie uit af zou leiden, dat Pater Hyacinthe (hem toch heb ik als in dat Dagblad sprekend ingevoerd, op het oog) , . . dat Pater Hyacinthe en ik de afspraak gemaakt hadden om op zulk een aangelegen punt nu juist eens bijna woordelijk hetzelfde te zeggen. Wat toch is het geval? In mijn inleidend woord sprekende over de oorspronkelijke eenheid, latere verdeeldheid, doch ook wederom toekomstige eenheid der Kerk van Christus op aarde,

Sluiten