Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche leeraars in hare onveranderlijkste en heiligste behoefte wordt aangetast en gewond.

-Ik protesteer hoven alles tegen de heiligschennende vervalsching van het Evangelie van den Zoon van God, 't welk in geest en letter onder de voeten wordt getreden door de Pharizeën der nieuwe wet.

,/Het is mijne innige overtuiging, dat, indien Frankrijk in het bijzonder en de Latijnsche natiën in 't algemeen aan regeringloosheid op maatschappelijk, zedelijk en godsdienstig gebied zijn prijsgegeven, de voornaamste schuld hiervan is te wijten, ongetwijfeld niet aan het Katholicisme zelf, maar wel aan de wijze, waarop het Katholicisme sinds geruimen tijd begrepen en toegepast wordt.

,/Ik beroep mij op de Kerkvergadering, die geneesmiddelen voor de overmaat onzer kwalen zal zoeken, en deze met even veel kracht als zachtheid zal toepassen. Maar indien de vrees, waarin ik nog niet wil deelen, bewaarheid wordt; indien de doorluchtige vergadering niet meer vrijheid zal hebben in hare beraadslagingen, dan zij tot nu heeft in hare voorbereiding; indien zij, in één woord, beroofd mogt worden van de onmisbare eigenschappen van een algemeen Concilie , zou ik tot God en de menschen mijne stem verheffen, om een ander Concilie te eischen, een Concilie, werkelijk door den Heiligen Geest en niet door partijgeest, bijeengeroepen , een Concilie, dat de algemeene Kerk vertegenwoordigt, niet enkel het stilzwijgen van den een en de verdrukking van den ander.

„Ik lijd groote smart over het lijden van de dochter mijns volks; ik ga in het zwart; ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er dan geen balsem meer in Gilead? En is er geen geneesheer? Waarom dan is de wond van de dochter mijns volks niet genezen? (Jeremias VHI: 21, 22). En eindelijk beroep ik mij op uwe regtspraak, en hef ik mijne handen op tot U o Heer Jezus! Adtuum, Domine Jesu, tribunal appeUö-!

Het is in uwe tegenwoordigheid, dat ik deze regels schijf; het is aan uwe voeten, dat ik, na veel gebeden, veel nagedacht, veel geleden en lang gewacht te hebben, het is aan

Sluiten