Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thomas: Mijn Heer en mijn God! en met Paulus in den mensche Christus Jezus. Maria is dus moeder van den Godmensch ... dat geef ik gaarne toe, daar inderdaad het moe' derschap in den persoon redundeert. Moet ik echter toch eene scheiding gaan maken, dan zeg ik niet Maria is moeder Gods doch oneindig naauwkeuriger zij is moeder van den mensche Christus Jezus. Doch wie spreekt ooit van de moeder zijns ligchaams .... en wie zou ooit zeggen (ik vat u in uwe eigene woorden Heer Recensent!) Moeder mijner ziel of mijns geestes! ?... welnu dan spreke ook niemand van de Moeder Gods, wat aanleiding geeft tot allerlei absurditeiten, die ik meen te hebben aangetoond, noch ook van de moeder van den mensch Jezus ... doch van de moeder des Godmenschen die als zoodanig juist zalig is te roemen door alle geslachten.

Elke eerlijke denker moge nu verder beslissen of het al dan niet eene goddelijke eer is als men Maria aanroept als steun en bijstand in alle dingen, ja als Middelares, als hulp in leven en in dood, als men haar vraagt Verlossing van helsche straf etc: en of zij op grond daarvan alsmede op grond van het beweerde in mijne Artikelen al dan niet als Godinmensch beschouwd wordt? Tot dusverre mijn antwoord aan Recensent in den Kerkl. Courant der RoomschKatholieken, mij toen welwillend toegezonden, hoewel een aantal vragen in de Mariologische studie door mij gedaan, daarin eenvoudig onbeantwoord bleven. Recensies mij niet gezonden, kan ik natuurlijk ook niet beantwoorden. Ik heb namelijk bemerkt uit den Heraut van 24 December 69, dat mijne Epistola ook besproken is in De Tijd, doch dat blad is mij niet geworden. Het schijnt evenwel uit Den Heraut dat die recensie niet veel meer is dan eene verwijzing naar den Catechismus. Welnu den Catechismus Tridentinus zond Pius IX mij zeer welwillend toe, ja hij was zelf zoo vriendelijk in den Index met potlood bij te strepen wat ik in 't boek zelf o. a. ook over Maria moest nalezen. Aangaande Maria als moeder Gods, is de redenering van recensent in den Roomschen Kerkelijken Courant geheel daaraan ontleend, dus reeds

Sluiten