Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het rijk van Efraïm en het rijk van Juda. De valsche godsdienst volgde in die dagen de valsche politiek, en een treurig einde heeft het werk gekroond — beide rijken zijn de prooi geworden der vijanden. Maar zoo dan Eerwaardige Grijsaard ! (die ooren heeft om te hooren, die hoore wat de Geest aan de kerk boodschapt) zoo is dan altijd en overal, waar de eenvoudigheid het kenmerk der waarheid verloren ging, de tweeslagtigheid de vruchtbare moeder geweest van veelslagtigheid en ellende. De kerke Israëls een aardschen koning kiezende , vergat den onzigtbaren hemelmonarch, verliet God... De Christelijke kerk een Paus kiezende als aardsch koning, is eveneens Christus den ontzigtbaren Koning, den hemelschen Priester gaan vergeten en verlaten en de waarheid is hard maar laat zich niet veranderen... door de afgoderij en den beeldendienst ook van die koningen is de kerk van Christus eveneens in twee deelen gesplitst — ook hier volgde de valsche godsdienst op de valsche theologische politiek — en ik herhaal het: Die ooren heeft, die hoore, wat de Geest der kerke heeft te boodschappen! Die tweeslagtigheid werd toen ook in de Christelijke kerk de moeder der veelslagtigheid en der ellende. De valsche godsdienst volgde op de valsche theologische politiek. Ik gevoel het wel Eerwaardige Grijsaard! dat die beschuldiging van ontzettenden omvang en gewigt is, dan helaas! de kerkgeschiedenis leert ons nu eenmaal niet anders.

Wat deed Jerobeam om het rijk, dat hij zich verworven had, niet weder te verliezen, zooals door het jaarlijks optrekken der burgers naar den tempel te Jeruzalem al ligt kon plaats vinden? Hij riep eene zinnelijke godsdienst in 't leven.... hij stelde de kalverdienst in in de steden Bethel en Dan. En wat deden de Paus-Koningen om hun rijk uit te breiden, om alle Heidenen tot het Christendom te doen toekomen? Zij stelden ook eenen godsdienst in die laatsgenoemden als van zelve meer behagen moest, en hebben zoodoende het Christendom in menig opzigt naar den maatstaf der Heidensche godsdiensten verformd. Om dat doel te bereiken was naast God allereerst eene Godin noodig, en zoo kwam

Sluiten