Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zus, den Zaligmaker, den Godsengel... dus den Koning ook

der Engelen; den Godmensch dus den Koning ook der

menschen. Op het gebed van dien Koning van Engelen en menschen beiden heeft de Almagtige God dus aan elk onzer een Engel gegeven, dien wij maar niet te houden hebben voor eene verpersoonlijkte, levenlooze natuurkracht, doch inderdaad voor een Engel, voortgestuwd door den geest des levens van dien God, die de oorsprong van alle leven is, en die niets dan leven bemint; welke Engel ons dus ons gansche leven door en ook in de doodsure moet beschermen.

Daar zijn echter vele zaken onder ons menschen, die zij niet begrijpen, juist omdat zij geene menschen zijn, gelijk wij omgekeerd vele hunner zaken niet begrijpen kunnen, omdat wij geen Engelen zijn. Geen wonder dus dat de heilige Petrus ter neder schreef in zijn eersten brief (Hfdst. I, vs. 13) dat de Engelen begeerig zijn om de zaken te leeren kennen, die betrekking hebben op den verlossingweg van in zich zeiven verlorene zondaren. Derhalve (hoe verheven is die gedachte!).... derhalve zal eenmaal door de gemeente der aarde, door de kerk (zooals de H. Paulus ons daarvan onderwijst in Efeze Hl, vs. 10) aan de magten en krachten in den hemel worden bekend gemaakt de veelvuldige wijsheid Gods, de gemeenschap der verborgenheid, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Christus Jezus. Ons zondaren hier op aarde, ons zal dus eenmaal voor den troon van God en het Lam, als wij door hunne genade van alle zonden zullen verlost zijn... ons zal dan de taak worden opgedragen, die liefhebbende Engelen te leeren hoe het kruis des Verlossers ons het heil heeft aangebragt; aan die Engelen daar tegenover zal de taak worden opgedragen om op bevel van Christus, onzen en hunnen koning, ons in de gelukzaligheid der hemelen in te leiden. Voor zoo vele weldaden als zij ons dus bewezen hebben toen wij nog op aarde waren, zullen wij hun dan als dankbetuiging dat onderwijs geven, en zij zullen dat wederom loonen door ons in de glorie der hemelen in te voe-

Sluiten