Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«aak van de, uiterste consequenties. Wat ik zeggen ga, dat ga ik al weder zeggen zonder kwade bedoeling of bitterheid; alleen om duidelijk mijn denkbeeld in dezen te kennen te geven. Het Paus-Koninklijk gezag komt mij namelijk voor het middelpunt te zijn eener algeheele centralisatie die niet is naar de reinheid des heiligdoms, die niet is naar de bedoeling des H. Geestes. Naar het welbekende uit Jerobeams tijd wees ik daarom terug. Opdat het volk op de drie hooge feesten niet telkens naar Jeruzalem zou wederkeeren, en langs dien weg soms weder tot Davids huis en heerschappij teruggaan, zoo stelde hij tegenover dat heilig drietal zijn

feest te Bethel en te Dan een feest wel uit zijn eigen hart

versierd, maar voor dien God die onder de gedaante van een sulachtig kalf moest gediend worden, toch één en hetzelfde — en die twee struikelblokken der ware Godsverheerlijking, die altaren te Bethel en te Dan.... een Omri en vooral een Achab met Izébel voltooiden ze later tot een treurig vierkant, waardoor de centralisatie volkomen werd en het volk als aan alle zijden ingesloten... de dienst van Baal en Asteróth, den zonnegod en de maangodin der Sido■niërs, daarnevens plaatsende. Zie ik nu wel, dan heeft Rome niet anders gedaan, doch dan is ook door haar voor het getal drie, het getal des hemels, het getal vier, het getal der aarde in de plaats gesteld. In de plaats toch van de goddelijke leer der H. Drievuldigheid, de aloude grondbafiis der gansche Christelijke kerk, die, als alles involverende, scheering en inslag was, en nog behoort te wezen... in de plaats van de leer des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, waarmede dè leer der natuurlijke Godskennis, der Openbaring en der Kerk paralel loopt, is een vierkant gesteld, dat de kerk langs dien weg het spoor heeft bijster gemaakt, en haar als in Jerobeams dagen, tot den weg der wereld heeft afgevoerd. De lezer geloove mij nu, als ik plegtig betuig, dat het mij hier niet te doen is om iets bijzonders of liever iets zonderlings te zeggen, aan welk streven ik vreemd ben, doch dat ik mij inderdaad volgenderwijze de zaak voorstel, en met grondige bewijzen,

Sluiten