Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c'est moi...moet Pius IX nu laten dogmatiseren: L'église,; c'est moi... dan is alles gevonden, daar dit als dogma van zelve ook van terugwerkende kracht moet zijn. De Onbevlekte Ontvangenis van 1854 zal dus eerst een dogma kunnen worden door het dogma der Pausselijke Onfeilbaarheid in den jare 1870 of later — een kerkelijk dogma, doch alleen omdat dan van nu voortaan Kerkelijk en Pausselijk één en hetzelfde is — de Paus-Koning de wetgevende, ver-

ordineerende magt de Kerk-Koningin slechts de weêrglans

zijner majesteit en heerlijkheid. — Nu over die Pauselijke: Onfeilbaarheid zullen we niet veel spreken, daar er reeds zooveel op uitnemende wijze door Pastoor Van Beek en anderen over in 't midden is gebragt, wat dus om geene enkele reden al weder zou behoeven herhaald te worden. De wijze waarop er echter door velen over gesproken werd, mogt mij niet behagen, vooral wanneer die sprekers beweerden te staan op geloovig standpunt Op dat standpunt toch

verwacht men eene waardige, kalme, geschiedkundige en niet oppervlakkige en spottende beschouwing eener zoo teedere questie. Die beschouwing stelle dus maar niet zoo ongemotiveerd mogelijk tegenover den Onfeilbaren Paus de Onfeilbare H. Schrift, zonder een enkel woord over de Kerk te spreken, of wel Den Onfeilbaren God, zonder een woord te reppen hoe die Onfeilbare God zich dan Onfeilbaar openbaart , doch alleen te stellen dat de Paus Onfeilbaar willende zijn, zich in Gods plaats wil stellen, en dus eene groote Godslastering begaat. Voorwaar, zoo mag men zich niet afmaken van eene zoo diep ingrijpende questie... vooral gij niet, Antagonist van wie dan ook! die echter tegenover of met dien anderen wilt gerekend worden op geloovig standpunt te staan. Immers gij kent b. v. ook Onfeilbaarheid toe aan aan de Profeten van het Oude, aan de Apostelen van het Nieuwe Verbond... en gij houdt ze toch immers daarom niet, omdat ze dat waren of beweerden te zijn, voor Godslasterlijke menschen? Ongetwijfeld neen. Maar dan komt het mij ook voor, dat het gansche betoog anders, geheel anders moet geleverd worden, 't Moet eene historisch-philo-.

Sluiten