Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat datzelfde Avondmaal steeds een hoofdpunt in questie was in de Christelijke Kerk, ja zulks nog is. Als zoodanig dan ook werd het door mij in mijn brief aan Pius IX, waar ik over de Sacramenten ging handelen, allereerst en allermeest als verschilpunt tusschen Gereformeerd en Roomsen, aan de beide vorigen toegevoegd. Waf ik dienaangaande schreef ga ik nu mededeelen, evenwel op raad van den Kerkelijken Courant der Roomsch-Catholieken eenigsints gewijzigd. Eerlijkheidshalve echter zal ik weder van alles aan het einde openhartig rekenschap doen, omdat daaruit beiden, voor Gereformeerden en Roomschen, geloof ik, veel te leeren valt. Allereerst dan nu de gewijzigde mededeeling. Zij luidt als volgt, beginnende met woorden van den beroemden Dupanloup:

Een Fransche bisschop heeft in eene brochure, die m 1868 het licht zag, en waarin hij handelt over het oecomenisch concilie dat dit jaar te Rome zal gehouden worden, en over de eenheid der Christelijke Kerk, naar ik meen zeer teregtbeweerd .dat er tusschen de Roomsch-Catholieke en de Herformde Kerk vooral drie verschilpunten bestaan, en wel vooreerst de dienst of vereering van Maria, ten tweede het Pauselijk gezag, ten derde de geheimenis des Heiligen Avondmaals. Deze—zoo gaat hij voort — deze drie staan eene toekomstige eenheid zeer in den weg. Hij gelooft echter dat alle niet Roomsch-Catholieken, die alleen op het gezag der H. Schrift willen steunen, niet lang meer, althans niet immer, hunne oogen zullen kunnen sluiten voor die bijbeltexten, die, naar zijne meening, gemelde drie stukken bewijzen. Hij brengt daarom drie gezegden van Jezus zeiven in herinnering, van welken er een tot Johannes, een tot Petrus, en een tot al de Apostelen geuit werd, namelijk: „Zie uwe Moeder!" „Gij zijt Petrus!" en „Dat is mijn ligchaam!"

Welnu—over de beide eerste zaken hebben wij reeds gehandeld. Wij hebben althans pogen aan te toonen dat de dienst of vereering van Maria, evenals van de andere heiligen, en zoo ook het Pauselijk gezag op eene valsche ver-

Sluiten