Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd niet alleen het brood als het ligchaam van Christus doch ook de wijn als zijn bloed aan de leeken uitgereikt. Hoe nu ben ik aan die dwaling gekomen? Wel heel eenvoudig Lezers! namelijk door een ooggetuige, die èn na het Formsel, èn na het laatste Oliesel, bij het bedienen des H. Avondmaal een beker zag gebruiken. Nu moet een ander maar weten, dat die wijn ongewijd is — dat ze dus naar Roomsche meening noch is noch beteekent het bloed des Heeren 1), doch enkel wijn en niets meer, om, volgens de zeer ongepolijste uitdrukking van een Hollandschen Roomschen Catechismus het Sacrament (den ouwel) des te beter te kunnen doorzwelgen, wat derhalve vooral voor hen noodig is, die voor de eerste maal communiceren en verder voor kranken en stervenden... doch welk ooggetuige heeft daar nu gedachte op? Immers men denkt van eene zaak altijd datgene wat het meest voor de hand ligt— en dit voorwaar ligt niet voor de hand maar achter 't verstand, want de vraag doet zich hier al dadelijk voor, waartoe dan nu juist wijn uit een kelk, en geen water uit een glas? Dat meerderen op dit punt dan ook met mij dwaalden, daarvan overtuigt mij onder anderen eene bladzijde uit het werkje „De Draytons en de Davenants," waar de verwondering der Gereformeerde soldaten wordt beschreven, toen ze op het slagveld hunnen kranken Roomschen makkers door de priesters niet alleen een ouwel zagen toedienen, doch ook daarbij uit een beker drinken... terwijl dat daar dan verder op voldoende wijze uit de Roomsche leer wordt opgehelderd, als zijnde, gelijk reeds gezegd is, slechts een middel om beter te slikken. Nu beken ik volgaarne aan mijn Recensent dat de schrijver der Epistola ad Papam Pium IX, dit beter had behooren te weten dan genoemde soldaten, doch zulk een enkele feil, al is hij ook wat grof,

1) Ik zeg Naar Roomsche meening, want vast, geloof ik, dat de Heer zoo doende toch aan zijne bijzondere gunstelingen in die kerk, als tegen den wil der kerk in, het H. Avondmaar in zijn geheel, zooals het behoort, doet mededeelen. Dit blijkt ook uit het wijngebruik loco water, zie verder op blz. 92.

Sluiten