Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten wij elkander maar niet kwalijk nemen, zoolang zulk dwalen aangaande elkanders leer en bedoelingen nog op zoo criante wijze vice versa geschiedt, en het ook hier is: Een ieder steke de hand in eigen boezem! — Of werd niet in den jare 1868 bij gelegenheid eener treurige, wel bekende Doopsquestie, tusschen de Herformde kerk te HellevoetsluiB en de Roomsche kerk te Schiedam,... werd toen niet van Roomsche zijde, naar ik in geschrifte 't publiek bekend maakte, in hoogen ernst beweerd of althans onderzocht of de Herformde Predikanten toch niet inderdaad met een kwast gewapend, zonder den kansel te verlaten, alle kinderen daaronder gelijkelijk doopten? Heeft Ds. Koetsveld uit den Haag ons toen in den Kerkelijken Courant der Herformden niet geantwoord, dat we ons daarover niet moesten verwonderen, want dat hun dit aan de Seminariën (zegge de Seminariën) geleerd werd... welke bewering van ZEw. zoover ik weet, door geen enkel Roomsch blad is bestreden of tegengesproken!? Beide Gereformeerden en Roomschen, hier'met mijn eigen persoon en mijn welwillenden Roomschen Antagonist van 1868 aan het hoofd, hebben dus eene ernstige teregtwijzing verdiend om elkanders zaken wat beter te onderzoeken, alvorens ze te bespreken, ten einde niet eenigerwijze een van beide nu of dan belagchelijk te zijn. Den scherper ironischen toon van teregtwijzing hier tegenover mij door mijn Roomschen Recensent gebezigd, duid ik hem dus volstrekt niet ten kwade... 'k weet maar al te goed nog hoe ik in 68 bij omgekeerde verhouding juist hetzelfde deed. Doch is dit nu al erg genoseg als men, eens anders mans zaken besprekende, in de kennis dier zaken toont te dwalen... nog erger wordt het als men aangaande zijne eigene zaken den Antagonist tegenspreekt, en men dwaalt dan zelf, en de tegenpartij heeft, althans betrekkelijk, gelijk. Dit nu is het geval tusschen mijn recensent en mij, als ik wel zie, wat aangaat de questie over de Missa sicca of Drooge Mis. In mijn latijnschen brief bad ik kortaf beweerd dat dit de Mis der zeelieden was, als op grond van vreeze voor het schommelen van het schip, geen wijn of beker mag gebezigd worden.

Sluiten