Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ge in elk der beide teekenen aan het Avondmaal den ganschen Christus wilt zien. Nu heeft echter die Christus zelf, het Avondmaal, instellende, ontegenzeggelijk van het brood alleen gezegd: Dit is mijn ligchaam! en niet Dit ben ik geheel en al! en van den wijn: Dat is mijn bloed! en wederom niet Dit ben ik geheel en al, slechts onder eene andere gedaante!

Nam men dus in kinderlijk geloof de woorden des Heeren slechts aan, zooals ze in al hun verheven wonderdiepte toch eenvoudig zijn en duidelijk, dan was hier alles in 'treine, en men zou gelooven dat de Heer ons in het Avondmaalsbrood inderdaad zijn ligchaam geeft, niets meer en niets minder, zijn eens gekruisigd doch nu verheerlijkt ligchaam, opdat het door de verzoenende kracht van zijn kruisdood op ons toegepast, ook bij ons eens tot een geheel verheerlijkt ligchaam moge komen... en verder dat Hij ons in den Avondmaalwijn slechts zijn bloed geeft, niets meer en niets minder... zijn bloed, zijn levensbeginsel, zijne ziel, om ons een nieuw leven der dankbaarheid reeds hier in de kracht van dat beginsel te doen leiden... beiden dus, brood en wijn, om met het oude te breken en het nieuwe bij aanvang deelachtig te worden. Nu men echter als met kracht en geweld in elk der beide teekenen den ganschen Christus wil hebben (daar anders toch ook het weigeren van de leeken van een dier beiden, op geenerlei wijze ware goed te maken) — nu komt men hier al dadelijk met de woorden der instelling in droevig conflict. Om dit goed te maken grijpt men nu naar dat zwaard des woords, en leert dat op grond der dubbele uitspraak van Jezus: „Dit is mijn ligchaam! Dat is mijn bloed!" vleesch en bloed dan ook op eene geheimzinnige of mystieke wijze worden van één gescheiden. Dit nu zou zich inderdaad nog laten gelooven en verstaan indien de Heiland tot elk der beide teekenen beide die uitdrukkingen gebezigd had, doch gansch onverklaarbaar schijnt zulks waar hij het eerste zeide met het brood, het laatste met den beker wijns in handen. Van of tot dat brood zeggende: Dit is mijn ligchaam! moet daar dus nu uit volgen niet dat het eenvoudig het ligchaam is, doch dat door

Sluiten