Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Catholieke kerk eene wankelende verscheidenheid aan het licht, die hoogstbevreemdend mag heeten, — in den grond der zaak ons aantoonende dat er, als wij het op den keper beschouwen, voor eiken Roomsch-Catholieken geen zeven, doch slechts zes Sacramenten zijn, hoewel de Catechismus toch de leer der zeven Sacramenten zoo duidelijk aangeeft. Den priesters' evenwel is het huwelijk ontzegd... zij staan onder de wet van het coelibaat. Voor hun bestaat het Sacrament des huwelijks dus eigentlijk niet, evenzeer als voor allen, die geen priesters zijn, het Sacrament der priesterwijding ontbreekt. Hieruit ontstaat een dilemma, indien ik wel zie een dilemma voor u Pius! misschien niet aangenaam , maar toch pieus en waar; want óf de leer der zeven Sacramenten is onjuist, óf zij moeten alle zeven voor een ieder aanwezig zijn. In het laatste geval echter is het eoelibaat der priesters verwerpelijk, en is ook het gebruik af te keuren dat alleen het priesterambt, en niet alle ambten door de kerk zouden moeten worden ingewijd, terwijl toch juist de kerk zou moeten beoordeelen of het gekozen ambt den Christen al dan niet waardig is.

Wat verder de oorbiecht aanbelangt, zooals men dat noemt.. zeg mij, is ook in die ceremonie geene wankelende verscheir denheid, die voor de leeken zeer schadelijk is? Of is niet, zooals de Roomsch-Catholieken zei ven betuigen, de eene priester veel gemakkelijker en toegeefelijker dan de ander? Waar dus de Roomsch-Catholieke kerk in andere zaken zoo vele wetten en voorschriften heeft, daar mist zij in deze gewigtige zaak juist alle wettelijke vastheid en elke zoo noodige eenheidswet.

Eindelijk het laatste Oliesel. Deze plegtigheid moet zonder eenigen twijfel steunen op de leer en het gezag van den Apostel Jakobus, die in het 5de Hoofdstuk van zijn brief, vers 14 en 15 ter neder schreef: Is iemand krank onder u, hij ontbiede de ouderlingen der gemeente, opdat zij voor hem bidden, hem zalvende met olie in den naam des Heeren .... en het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heer zal hem oprigten. Maar als dit de grondslag is dezer

Sluiten