Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duidt. In dat geval zou het echter wel zeer exceptioneel zijn dat een teeken niet maar gezegd werdt iets te geven, doch zelf iets te leeren. Al ware dit echter zoo, in elk geval was het toch weder niet eene zaak waarin de Heer zich geheel mededeelde, doch een middel tot nadere mededeeling van meer bijzondere Geestesgaven, eene inzegening van reeds als nieuwe leden toegetreden (waarom het dan ook volgens den Roomschen Catech. als ter zaligheid niet absoluut noodig wordt voorgesteld). eene nadere bevestiging van het heil reeds in den Doop geschonken tot nog steeds vruchtbaarder Avondmaalsviering, en dus al weder vingerwijzing naar de beide Hoofdsacramenten. De instelling er van is dan ook weder zuiver Apostolisch, als van den H. Geest (Hand. VHI vs. 17) die echter toch ook hier weêr anklang nemen kon uit Jezus handelwijze (Mark. X vs. 16), met dien verstande echter dat, daar het hier de volle mededeeling des H. Geestes goldt, de uitwendige handeling in de toepassing, wat den leeftijd aanbelangt, noodwendig moet verschillen.

Wij komen tot de drie laatste zaken, die ons in den geest als in het Voorhof plaatsen — dus bij de Sacramenten, als men ze zoo noemen wil, van den minsten rang, vingerwijzing naar die uit het Heilige der Heiligen en het Heilige beiden. Of waartoe toch al dadelijk het Huwelijk, door God reeds in 't Paradijs ingesteld, door Christus en de Apostelen als op nienw gewijd, zoo niet om in kerkelijke zin twee gedoopten te verbinden tot één en hetzelfde Avondmaal, als leden van ééne en dezelfde kerk, in welke zij dan ook door de leeraars hunne kinderen mede zullen doen onderwijzen en opvoeden... of van waar anders de kerkelijke polemiek tegen gemengde huwelijken? Ook de drie kenmerken zijn hier als in den derden graad 1. Belofte en eedzweering van twee leeken onderling bevestigd door handdruk, woord verpanding en ringwisseling, door den leeraar of priester slechts bevolen, of waarbij hij alleen adsisteert 2. Huisselijke zegen in verband met Christelijk, kerkelijk leven 8. Als Apostolische verordening van langzamerhand slechts tot meer kerkelijke plegtigheid uitgebreid — derhalve alles als 't ware Voorhof voor man en vrouw tot geregeld, gemeenschappelijk tempelbezoek.

Sluiten