Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kend zijn hoe ook in de Herformde kerk, met verwerping der eenheid, eene zeer treurige twee-, drie-, ja veelslagtigheid ontstaan is, en dat zij de ziekte is waaraan wij thans lijden, het hartzeer van allen die het geloof en de eenheid liefhebben. Die twee-, drie-, ja veelslagtigheid... wij zien

haar ook bij ons in alles doorgedrongen zij beheersebt

de verklaring der kerkleer, zij beheerseht de viering en de waardering der Sacramenten en der overige kerkelijke plegtigheden, ja zelfs den ganschen eeredienst. Daar zijn alzoo tegenwoordig, zooals u dat niet onbekend is, orthodoxe en moderne predikanten, of zooals anderen ze noemen: supranaturalisten en naturalisten. "En zoo (helaas! de zaak is maar al te bekend, en moet ook om der waarheid wille erkend worden) zoo wordt van één en dezelfden kansel heden dit en morgen het juist omgekeerde der gemeente voorgehouden. Langs dien weg is dan in onze kerk allereerst in de verklaring der leer eene treurige tweeslagtigheid ontstaan, zooals dat in een maandwerk zelfs door een modern Predikant, waar hij over uw oecomenisch concilie handelt, beleden en en betreurd wordt 1), ja zoo schijnt het inderdaad wel als bestond er in de Herformde Kerk eene dubbele geloofsbelijdenis , de eene Apostolisch en Schriftmatig, en de andere daar tegenover staande als water tegen over vuur. De supranaturalisten toch — zij prediken een God die als Schepper, van het gesehapene zelve naauwkeurig moet worden onderscheiden, die gelijk men het noemt, de transcendente oorzaak is van al wat bestaat — verder een bovennatuurlijken Christus, een Godmensch, als Gods Eengeboren Zoon zonder eenigen smet of zonde op bovennatuurlijke wijze geboren; voor zondaars gekruisigd, uit het graf weêr verrezen, zigtbaar ten hemel gevaren, van waar Hij eenmaal zal wederkomen om te oordeelen de levenden en de dooden — eindelijk een Heiligen Geest die daar is de in de kerk levende God, Schepper der Heilige, Catholieke Christelijke kerk, de Stichter van de gemeenschap der heiligen, de persoon die ons het geloof instort aan de vergeving der zonden, 1) De Meijier in den Evangeliespiegel.

Sluiten