Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulke dingen in een brief aan den Paus ter uederschrijf, doch naar mijne meening, moeten wij die schandelijke schuld belijden voor God en menschen. De Heere God toch heeft als de regtvaardige ons door het naturalisme doen straffen, maar diezelfde God heeft als de barmhartige ons ook beloofd: «pDie zijne zonden belijdt en laat, zal barmhartigheid ontvangen en belijdt elkander de misdaden en bidt voor

elkander, opdat gij gezond moogt worden — het gebed eens regtvaardigen vermag vele dingen."

Nu hebt gij, Hoog Eerwaarde Man! in uwen brief aan ons geschreven dat gij dag en nacht voor ons bidt — en dat is ons zeer aangenaam — doch zoo u dat bidden waarlijk ernst is, dan zult gij ook vele verkeerde dingen moeten belijden, die door uwe kerk de onze zijn aangedaan... ja voorwaar want dat is ook de pligt van Pius IX en van de gansche Roomsen Catholieke kerk, die dat alles voor het gemak maar vergeten schijnt te zijn — waarom dan ook ik meende dat wij nu maar met schuld belijden moesten beginnen , daar toch het regt der wedervergelding geen Christelijk regt is, en al wederom, dewijl God beloofd heeft: //Die zijne zonden belijdt en laat, zal barmhartigheid ontvangen." Alleen ter oorzake dier goddelijke barmhartigheid, kan ik reeds, als gezegd is, enkele betere zaken vermelden. De geloovigen, ziende de ontzettende consequenties, die daar, ook mede uit hunne eigene geringschatting van den Doop, in onze dagen door het Naturalisme voortvloeien, zijn tot bezinning gekomen. Men heeft zich weêr te binnen gebragt het schoone gezegde van Augustinus: De woorden: in den naam des Vaders, des Zoons en des H. Geestes, of althans de mondelijke belijdenis der Drieëenheid komt tot het teeken, het Doopwater, en beiden formen te zamen het Sacrament... derhalve niet als een bloot zinnebeeld, doch inderdaad als een zeker genademiddel, (waarover meer op het einde van mijn brief)... en de verloochening van dit is dus in waarheid de verloochening reeds van het begin des genadeverbonds, en derhalve ook van datzelfde verbond de volledige verloochening. Het laatste is door een beroem-

Sluiten