Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den leek uit 's' Gravenhage 1), het eerste door een Predikant te Utrecht 2), indien ik wel zie. zeer te regt opgemerkt.

Aangaande het H. Avondmaal nu valt al verder inderdaad hetzelfde op te merken. De Naturalisten (hun naam is hun faam) al het bovennatuurlijke loochenende, moeten van zelve ook de schulduitdelgende kracht van Christus kruisoffer ontkennen, waarom zij dan ook, indien zij consequent willen handelen, eveneens het H. Avondmaal, de gedachtenismaaltijd van dat kruisoffer, moeten verwerpen. Vele geloovigen echter, als buiten hun weten toch ook door de kracht van het rationalisme beheerscht, hebben het evenmin zoo hoog geacht als voegzaam was. Het was hun bloot een gedachtenismaal en niets meer, en het voorbeeld der eerste Christenen scheen de Herformde Kerk inderdaad geheel vergeten te zijn. Zoo drong al weder eene zeer schadelijke veelslagtigheid binnen, wat de gewoonte der leeken in dezen aanbelangt. De maaltijd des Heeren toch, hij wordt nu zoo doende niet meer dagelijks of althans wekelijksch of maandelijksch gevierd; doch zelfs om de drie maanden, als hij gevierd wordt, maken nog niet eens allen er gebruik van, doch velen slechts tweemaal of eens in 'tjaar... ja er zijn er die slechts eens in hun leven het vieren, namelijk als zij lidmaat worden,— Als van zelve moest daardoor in onze kerkgebouwen ook eene uitwendig zigtbare tweeslagtigheid ontstaan. Dat altaar namelijk over hetwelk de schrijver aan de Hebréen handelt in Hoofdstuk XIII vs. 10 van zijn brief, dat altaar in de kerkgebouwen der eerste Christenen altijd zigtbaar... men ziet het bij ons slechts om de drie maanden, doch overigens kan men zelfs de plaats waar het gestaan heeft, niet onderscheiden. Indien derhalve iemand door liefde tot, en begeerte naar den Heer gedrongen, op een anderen tijd dan den gewone , Avondmaal zou willen vieren, dan moet die begeerte helaas! onvoldaan blijven.

En wat mag nu hiervan wel de treurige oorzaak zijn? Geene andere dan deze, dunkt mij, dat, wat de leer des

1) Esser. 2) Felix.

Sluiten