Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Avondmaals aanbelangt, in de Herformde Kerk zoowel als in de Roomsch-Catholieke het Rationalisme het Supranaturalisme heeft uitgebannen. Daardoor ontstond in onze Kerk die verminderde hoogachting voor het Sacrament, omdat de kracht en waardigheid er zoo doende van verloochend wordt; en in uwe kerk in de viering van den Mis juist omgekeerd al die overbodige dingen voor God en voor de priesters, met verkorting van de regten der leeken.

Indien er toch iets bij mij vaststaat, dan is het dit, dat ook in deze zaak de uitersten elkander raken. De RoomschCatholieke Kerk leert: Het brood en de wijn van het H. Avondmaal is geen brood en wijn meer, doch heeft alleen de gelijkenis van brood en wijn overgehouden, want één en dezelfde zaak kan niet tegelijk brood en vleesch of wijn en bloed zijn — eene stelling die wij reeds, hoewel zonder verbolgenheid of opzet, als vleeschelijk verstand en ijdele redenering veroordeeld hebben.

Nu meenen daarentegen sommige Herformden, hoewel niet overeenkomstig de 37 geloofsartikelen ons door de Dortsche vaderen overgeleverd (zie Art. 37), dat daarom aan het H. Avondmaal het brood niet anders dan brood is en brood blijft, en de wijn desgelijks niet anders dan wijn is en wijn-blijft, omdat ook zij het er altijd voor gehouden hebben, dat ééne en dezelfde zaak niet tevens eene andere zaak kon zijn, en dat dus het brood en de wijn van Christus ligchaam en bloed bloot eene gelijkenis is, en het H. Avondmaal derhalve niets anders dan een zinnebeeld, zooals men het noemt, en niet een genademiddel. En zoo — ik herhaal het — zoo heeft dan, wat de leer des H. Avondmaals aanbelangt, èn in de Roomsch-Catholieke èn in de Herformde Kerk, het Rationalisme het Supranaturalisme uitgebannen. De Roomsch-Catholieken willen den maaltijd des Heeren vieren op Capernaïtische wijze (zie het Evangelie van Johannes, Hdst. VI), meenende dat Jezus hun (het zij met eerbied gezegd!) stukjes vleesch van zich zal uitdeelen zonder daarbij een enkel voertuig te bezigen — en vele Herformden daarentegen hebben nooit geen geloof gehad en hebben nog

Sluiten