Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken in betrekking tot het Huwelijk. Na de burgerlijke voltrekking er van wordt het kerkelijk ingezegend... doch van die, inzegening wordt op de eene plaats door weinigen slechte, elders weêr door velen, nergens echter bepaaldelijk door allen gebruikt gemaakt, 't Is dus nog geen gruwel genoeg dat iü zulk eene heilige zaak de kerk alleen nog niet voldoende is, doch zeer zinnelijke en stoffelijke aangelegenheden ook een band door de burgerlijke magt noodzakelijk hebben gemaakt, opdat de vereeniging niet weêr op al te gemakkelijke wijze zou worden ontbonden... o neen, velen moeten nog daarbij de kerk, die dus toch in deze zaak altijd en overal zich reeds met den tweeden rang moet vergenoegen ... velen moeten nog daarbij die kerk in 't geheel niet regardeeren; en de kerk zelve! zij moet helaas! hoe ongaarne ook, zulk een gruwel gedóogen! Geen enkel ambt wordt er verder uitgeoefend zonder burgelijk patent..... een kerkelijk patent echter vraagt niemand. Helaas al weder, als ware niet juist de kerk, het hoog geroemde orgaan des H. Geestes, de wettige regtbank om te beoordeelen of eenig ambt met de bedoeling des H. Geestes al dan niet overeenkomt... alsof zij daarentegen in al zulke zaken slechts de slavin van den staat ware, en niet de van God zelve door Christus met den H. Geest gezalfde Koninginne. Het staat dus naar mijne meening ontwijfelbaar vast dat op dit punt én de Herformde én de Roomsch-Catholieke Kerk aan een groot gebrek lijdende zijn. En zoo zie ik verder in beide Kerken ook een groot gebrek wat aanbelangt de meer algemeene of meer bijzondere biecht of schuldbelijdenis. De Synode der Herformde Kerk heeft wijselijk voor de viering des H. Avondmaals een zeker bijzonder onderzoek verordend, onder den naam van Censura morum (Gedragsonderzoek) bekend, doch ook in onze kerk zijn op dat punt sommigen daarmede belast heel wat toegeefelijker dan weder anderen... ja daar zijn er zelfs velen, die dat onderzoek en dus ook het sleutelgebruik in 't geheel niet aanwenden, en de Synode duit helaas! zulke dingen, en moet het ook wel. Wat echter minder verzuimd wordt, althans in de steden, is een

Sluiten