Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerwaarde Grijsaard! voor de Christenen geen ware kerkelijke eenheidsband aanschouwen, doch zie ik weer overdadigheid in de Roomsche Kerk, en gebrek in de onze. Het laatste oliesel toch, zooals men het noemt, steunt op geen enkel voorschrift des bijbels, zooals we reeds opmerkten ... en het H. Avondmaal op het sterfbed als een zekere wegspijs toegediend ... ik vrees pieuze Pius! dat dit velen in waarheid onberouwelijken zondaren genoegzaam zal voorkomen om de reis te aanvaarden en de hemelsche erfenis zich toe te eigenen. In onze kerk echter ziet men weêr juist het tegenovergestelde, het andere uiterste, zooals men het noemt. Het krankenbezoek wordt veel verzuimd — het wordt van dag tot dag zeldzamer — en toen onze .landgenoot Da Costa, een geboren Israëliet, doch die zijn Messias had gevonden, als uitnemend Christen, op zijn sterfbed het H. Avondmaal vierde, klonk dit velen zonderling en wonderlijk in de ooren; evenals men ook zeldzaam hoort van eene Doopsbediening bij het sterven van een nog ongedoopt kind. Maar zoo dan . . .

Gij allen die den weg passeert!

Staat stil en ziet wat ons verteert,

Is er wel ergens feller smart

Dan in een kerke zoo verward!? zoo is dan het zevenvoudig licht in de Christelijke Kerk óf bijna geheel uitgedoofd, óf het wordt voor een deel althans door vreemd vuur ontstoken. Uit het heiligdom is de Doopvont die in vroeger dagen daar altijd zigtbaar was, nu meestal verwijderd, of overtollige zaken worden aan het Doopwater toegevoegd. . . verwijderd is ook de tafel des Heeren, het daar immer te huis behoorend altaar, of wel die tafel is wat den kelk des heils aanbelangt, voor de leeken eene ledige. . , verzuimd wordt de oplegging der handen of zij wordt toegepast op onmondigen... verzuimd wordt de kerkelijke inzegening des huwelijks . . . verzuimd de wijding der ambten . . . verzuimd de algemeene of bijzondere biecht of schuldbelijdenis, of ook wel beiden . .; verzuimd de zorg voor kranken en stervenden ... de

Sluiten