Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God- en Christus; het einde der ïeer over God, over Christus en over de» H. Geest in de eenige ware kerk, doch ate zouden er uit andere bronnen nog altijd en overal andere dingen (aangaande Maria en anderen) moeten worden bijgevoegd , of minstens althans, als ge zoo wilt, geproclameerd. Of is uit zulke bronoen..,, zeg het mij Man wien het om waarheid te doen is!... is uit zulke bronnen het Marianisme niet nevens het Christendom ontstaan... de dienst van Maria en der Heiligen van beider kunne, ja ook de viering des H. Avondmaals als ware het een zoenoffer, en de viering der overige Sacramenten of kerkelijke plegtigheden op eene zoodanige wijze dat daardoor een specifiek onderscheid tusschen geestelijken en leeken ontstaat van welke zaken allen te zamen in de H. Schrift geen enkel woord te lezen is.

Gijlieden hebt dus drie zaken te veel... doch de beide laatste dier overtolligheden vloeijen als uit eene onreine bron uit de eerste overtolligheid voort. Het nitwendig verschil tusschen uwe en onze kerk, namelijk dat in uwe kerk de Sacramenten en plegtigheden door de geestelijken op eene andere wijze als door de leeken gevierd worden; in onze kerk echter door allen op dezelfde wijze... en het meer inwendig verschil, namelijk dat in uwe kerk het Marianisme nevens het Christendom wordt gesteld, en de dienst der Heiligen van beider kunne nevens de eenvoudige dienst van den éénen God en den éenen Middelaar; terwijl onze kerk daarentegen met God en Christus tevreden is... die beide zaken komen mt deze geheel eenige bron voort dat uwe kerk in de plaats van het gezag der H. Schrift het Paus-Koninklijk gezag gesteld heeft... een gezag dat nog altijd en overal nieuwe leerstukken proclameert, als war© de kerk nog in een staat van wording — terwijl onze kerk op het gezag der H. Schrift alleen wil steunen. Dat dit laatste echter niet op behoorlijke wijze door allen in onze kerk, 't zij leeraars of leeken, wordt ter harte genomen — doch dat velen helaas! het gezag der rede voor het gezag der H. Schrift in de plaats willen stellen, is eene overbekende

Sluiten