Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die handhaven? Geenzints — gij weet het. Want als het gansche ligchaam krank is, dan is ook het gansche hoofd mat 1). Op wat wijze worden namelijk de Sijnodale mannen gekozen? Worden zij slechts gekozen uit en door het aantal dergenen, die alleen het Apostolisch Christendom voorstaan en aanhangen? O neen,., de Sijnodale mannen worden gekozen door de Provinciale besturen uit hun eigen getal en rangorde, 't zij die Provinciale besturen al of niet begaafd zijn met Profetische oogen om het verborgene te onderscheiden, en het zij zij al of niet het Apostolisch Christendom voorstaan. Zoo nu worden wederom de Provinciale besturen door de Classicale gekozen, uit hun eigen getal en Tangorde... en de Classicale besturen uit de Predikanten en Ouderlingen der kerk op de jaarlijksche Classicale zamenkomst. De Predikanten nu of de Herders en Leeraars worden beroepen door Ouderlingen en Diakenen, en die Ouderlingen en Diakenen vulden tot op het jaar 1868 overal en altijd zeiven uit de leeken hunne vacante plaatsen aan. Op die wijze nu had, als God niet kennelijk tusschen beiden getreden ware, alles steeds in denzelfden staat moeten blijven waarin het was.

Wat is er echter geschied dat allen als een wonder in de ooren klonk? De Almagtige God trad tusschen beiden, en zoo ontstond in een kort tijdsverloop eene zoo groote verandering dat daaruit met de hulpe Gods eenmaal weder de genezing van het gansche ligchaam der kerk kan voortspruiten. Zoo zien wij dan weder dat wat den menschen onmogelijk scheen, toch mogelijk was bij God, doch ook dat, zooals geschreven is, Gods gedachten niet onze gedachten en Gods wegen niet onze wegen zijn, maar dat de gedachten en wegen Gods zooveel hooger zijn als de onzen, als de hemel hoog is boven de aarde. Onze meening toch was altijd dat het uitwendig kerkherstel bij het hoofd d. i. bij de Sijnode een aanvang moest nemen... de Heere God echter,

1) Dientengevolge kunnen zij ook de waarheid in liefde niet betrachten, al zijn er ook velen die het zoo meenen, want zij verdragen veel en moeten veel verdragen, wat toch inderdaad uit hefde tot Christus, het hoofd der kerk, niet te verdragen valt.

Sluiten