Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hulp verschaffen, ten vierde Herders en Leeraars die den tempel voltooijen. Opdat nu echter alle dingen eerlijk en met orde zouden kunnen geschieden, zoo heeft ook eene Sijnodale of Apostolisehe vergadering behoefte aan een Voorzitter, doch die mag dan ook nooit een Bevelhebber zijn, aan wiens wetten de anderen zich blindelings zouden moeten onderwerpen, doch bloot een Eerste onder evengelijken.

Och mogten alle deze dingen aldus geschieden niet alleen tot herstel der Herformde ■ maar ook tot herstel der gansche Christelijke kerk. Hoort toch het woord van Jehova, den Heer der heirscharen: Niet door kracht noch door geweld, maar door mijnen Geest zal het geschieden. Wie zijt gij, o groote berg (van vele tegensprekers) ? Voor het aaugezigt van onzen God zult gij tot eene vlakte worden (zooals de ervaring reeds zoo luisterlijk geleerd heeft). Wanneer toch die God roept; Genade, genade zij ulieden! wie zal dan het werk beletten? Wij hebben dus maar te bidden en te pleiten , wij maar te planten en nat te maken — God zal den wasdom geven. Ten slotte dan laat ons uitroepen met Nehemia: God van den hemel zal het ons doen gelukken, en wij zijne knechten zullen ons opmaken en bouwen... de vijanden der eenheid echter hebben geen deel, noch geregtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem.

Wij zijn genaderd tot het tweede deel onzer slotrede. Door ulieden moet de viering des H. Avondmaals als ware het een zoenoffer, worden afgeschaft, en zoo ook elke zoodanige viering der overige Sacramenten, die een specifiek onderscheid tusschen geestelijken en leeken zou aan de hand geven — bij ons moet daarentegen de gedurige viering des H. Avondmaals weder worden ingevoerd, alsmede de plegtige viering en regte waardeering van alle Sacramenten en plegtigheden. Ik weet dat het velen zal voorkomen dat ook dit alles op geenerlei wijze zal kunnen geschieden — mij evenwel schijnt het niet zoo toe. De questies toch zijn

Sluiten