Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier al weder voor het grootste gedeelte formeel en niet materieel, questies van form en niet van wezen als zoodanig, waarom èn in de Roomsch-Catholieke èn in de Herformde Kerk in deze zaken eene verandering kan gebragt worden, zonder de dogmatische leer van eene dier beide kerken in den diepsten grond te schaden.

Laat ons dan nu eerst spreken over de viering des H. Avondmaals in uwe Kerk. In die viering bekleedt, zooals wij reeds zagen, het offer de eerste plaats, en moet de maaltijd zelve met de tweede ondergeschikte plaats tevreden zijn, met welke omstandigheid de viering der leeken slechts onder ééne gestalte, die der geestelijken echter onder beiden, ten naauwste zamenhangt. Dat laatste nu kan al dadelijk veranderd worden, waaruit dan vervolgens ook eene verandering van het eerste kan ontstaan. De Roomsch-Catholieke Kerk heeft het namelijk zelf erkend dat in de eerste tijden des Christendoms, de leeken altijd en overal Avondmaal vierden onder beide gestaltens, even goed als de geestelijken; zij verhaalt verder dat verandering in dezen ontstaan is door de onvoorzigtigheid der leeken zei ven, daar sommigen hunner door de ontroering des gemoeds met bevende hand den kelk aangrijpende, wel eens een weinig wijns, dus een deel des bloeds van Christus, op den vloer der kerk gestort hadden; en eindelijk heeft zij beloofd zich over deze zaak op nieuw te beraden en er nieuwe' verorderingen over Uit vaardigen. Welk eene allergelukkigste belofte! Maar is dan het Concilie dat dit jaar te Rome gehouden moet worden niet als van zelve door God aangewezen om die belofte te vervullen, en niet langer de hope te verijdelen der zoogenaamde kelkgezinden . . . menschen die ook voor zich aan het H. Avondmaal den kelk des heils eischen en begeeren, zoo goed als voor den priester; en van welken er zonder twijfel evenals vroeger nog wel een groot aantal zal gevonden worden. Daar nu de leeken zoolang den kelk hebben moeten ontbeeren, zullen ze zonder twijfel reeds voorzigtiger zijn geworden ... en anders kan men nieuwe bepalingen aan de bestaanden toevoegen

Sluiten