Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wederom als een nieuw vleesch is kunnen verrijzen. Door het eten van Christus ligchaam worden wij dus eene genade deelachtig tot de dooding van den ouden mensch door de kracht van Christus gekruisigd vleesch, en tot de steedsvoortgaande verrijzenis van den nieuwen mensch door de kracht en dé waardij van zijn bloed of van den oorsprongdes nieuwen levens in Hem. Ten slotte dus, opdat niets aan de leer des H. Avondmaals ontroofd worde, zoo is het hief noodig te gelooven, dat het vleesch van Christus (zooals Hy zelf ter aangehaalder plaatse met zoovele woorden geleerd heeft) inderdaad brood is, en zijn bloed inderdaad, wijn of drank, en niet maar bloot van brood en wiin den schijn hebbende.

Dientengevolge dan is op de tafel des H. Avondmaalswaarhjk brood en wijn aanwezig, en toch ook te gelijk het waaraéhtig vleesch en bloed van Christus; evenwel met, zoóals Luther wilde, door de consubstantiatie of medewezeüdheid, het een met het ander vermengd... neen, maar zoo dat elke broodkruimel waarlijk een broodkruimel is en toch ook waarlijk Christus vleesch, en elke wijndroppel waarlijk een wijndroppel is en toch ook waarlijk Christus bloed, evenals Christus zelf geheel mensch was, en tevens ook geheel God.

Dit komt mij voor de orthodoxe leer des H. Avondmaals te zijn m. a. w. de leer van Christus en de Apostelen zeiven. Heeft eenmaal de gansche Christelijke Kerk haar erkend — hoogst noodzakelijk zal haar dan de gedurige en plegtige viering des H. Avondmaals voorkomen, en allesints noodig dat die disch des Heeren in de Kerk altijd én overal aanwezig zij als het blijvend altaar, waarvan alle ware Chris' tenen het regt hebben te eten en te drinken, zoo vaak zij zulks van harte begeeren. Zoo dan, als ik mij niet bedrieg, (de waarheid ligt ook hier weder in 't midden), zoo moet dan ten opzigte van het H. Avondmaal, beide on- en bijgeloof worden uitgebannen. Te verwerpen is dus al aanstonds de leer der transsubstantiatie of wezensverandering als zieh

Sluiten