Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelve veroordeelende; te verwerpen al verder de leer der consubstantiatie of medewezendheid; te verwerpen eindelijk ook die naakte Zwingliaansche leer dat het bloot een gedachtenismaal zou zijn, en meer niet. In de plaats van dat alles kome de leer der eenheid met het mystieke hemelligchaam van Christus, welks grondslagen Calvijn gelegd heeft— evenwel niet, zooals laatstgenoemde wilde, als werd dus bij het H. Avondmaal de inwendige genade bloot medegedeeld te gelijk met de uitwendige teekenen, doch veeleer als eene vereeniging van die beiden (het uit- en inwendige) door die kracht van Christus die uitwerkt dat Hij alle dingen aan zich kan onderwerpen. Dientengevolge nu hebben zij die het H. Avondmaal vieren, niet alleen behoefte aan een ligchamelijken mond doch ook aan een geloofsmond, zooals onze kerk teregt geleerd heeft, opdat zij niet alleen Christus ligchaam ontvangen, doch ook te gelijk zijn H. Geest, die het op zich zeiven doode vleesch levend maakt, zooals zulks geschiedt door de woorden van dat Eeuwig Woord die altijd en overal geest zijn en leven.

En wat zal ik nu verder zeggen van de bevestiging van lidmaten in de Herformde Kerk, die den toegang baant tot de tafel des Heeren? Bij die bevestiging is er geen plaatse meer voor de Apostolische handoplegging, door welke vroeger de gemeenschap des H. Geestes werd ingeroepen en geschonken, zooals duidelijk blijkt uit Handl. VIH vs. 15 — 19 en- XIX vs. 1 — 6 Van waar dat verschijnsel.? Al wederom, zoo ik mij niet bedrieg, alleen uit ongeloof en minachting van kerkelijke plegtigheden. Het gansche Apostolische ambt is opgeheven, wat zijn invloed, ja zelfs wat zijn naam aanbelangt (hoewel de handoplegging zelve nog over is gebleven in de Luthersche Kerk); opgeheven is al verder ook het gezag der Apostolische leer... waartoe zou de Kerk dan nog zooveel hechten aan een Apostolisch gebruik? Zonder twijfel is het ook afgeschaft uit gemakzucht, om de groote menigte die meestal te gelijk bevestigd wordt, daar toch üitwendige plegtigheden door de Kerk niet zeer gewaardeerd werden. Dan waartoe meer, Eerwaardige Grijsaard!?

Sluiten