Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wensch en bid ik (en ik weet dat alle weidenkenden het met mij doen zullen)... dan wensch en bid ik, dat bij alle Roomsch-Catholieken de ootmoed zoodanig toeneme, dat er ten slotte geenerlei uit- of inwendige aandrang meer overig is, die hun tot de vereering der Heiligen van beider kunne zou leiden; en dat dan alzoo eeniglijk en alleen overig blijve die dienst der H. Drievuldigheid, die altijd en overal in de Christelijke kerk van den aanvang af bestaan heeft, ja die ook in den hemel, in de triomfeerende kerk, aller triomfeerenden vreugde en eeuwige blijdschap voor den troon is.

Vrij wat moeijelijker is de questie over de dienst der gelukzalige maagd Maria, die nu door alle Roomsch-Catholieken als bij eene dogmatische wet moet vereerd en gehuldigd worden, na de afkondiging van het leerstuk der onbevlekte ontvangenis. Nu toch kan van dit alles nooit iets meer veranderd worden, of een deel van de Roomsch-Catholieke kerkelijke dogmatiek wordt wederom opgeheven, en de kerkleer blijft zoodoende geensints onaangetast, 't Is wel zeer treurig, Eerwaardige Grijsaard! Door de afkondiging toch van dit dogma hebt gij de deur, die gij thans voornemens zijt voor de Protestanten te openen, met vele sloten en grendels verzegeld; want indien er iets is dat de toekomstige eenheid der Roomsch-Catholieke en der Herr formde kerk in den weg staat, dan is het voorzeker wel die dienst en vereering van Maria.

Wat is er dus te doen Eerwaardige Grijsaard!? Wat er te doen is? Niets anders, indien ik wel zie, dan uw besluit in te trekken — uw besluit in te trekken wat aangaat dat dogma der onbevlekte ontvangenis, of geen enkel woord meer over eene gewenschte hereeniging te spreken, want in waarheid, een derde geval is hier niet mogelijk. Op een besluit terug te komen .. 't Is eene zeer moeijelijke zaak, niet waar!? maar toch in de kerkgeschiedenis niet ongehoord. Dikwijls zelfs kwam de kerk in voorgaande tijden op een besluit terug. Of heeft zij dat niet een en andermaal gedaan te dier tijde toen over het gebruik en de vereering der beelden in de kerken, de voor- en tegenstanders dier

Sluiten