Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beelden met elkander aan het strijden waren? Is hetzelfde niet geschied in de dagen der zoogenaamde Rooversijnode? Blijkt hieruit niet dat dwalen niet alleen menschelijk is, zooals men zegt, doch dat het ook kerkelijk kan wezen, hoewel nooit anders dan bij wijze van zeer treurige uitzonderingen, die altijd en overal door den H. Geest, den stichter en beschermer der kerk, weêr hersteld worden, en die dus slechts voor een tijd worden toegelaten als eene tuchtroede tot genezing der kerk, als deze weder eens tot den weg der wereld is afgedwaald, zooals zulks ondubbelzinnig volgt uit dat classieke voorbeeld dat ons verhaald wordt 1 Kon. XXII en 2 Chron. XVIII!?

Ik twijfel niet of deze herroeping zou zeer velen in de Roomsch-Catholieke Kerk zelve alleraangenaamst zijn, omdat velen én van de geestelijken, én van de leeken, zich niet dan noode aan dit dogma hebben onderworpen. Op welke wijze toch Eerwaardige Pius! is dit dogma geproclameerd ? Is zulks geschied overeenkomstig het episcopaal-systeem of wel overeenkomstig het curiaal- of papaal-systeem? Is het geschied na al de Roomsch-Catholieke bisschoppen er op gehoord, en hun aller toestemming er toe ontvangen te hebben, of slechts omdat gij alleen het zoo wildet en bepaaldet en al de anderen tot volgen dwingdet? Maar was dan voor zulk eene daad, niet eerst eene andere noodig geweest? Was het niet noodig geweest eerst dat curiaal of papaalsysteem zelve tot dogma te verheffen 1), en dan zooals het spreekwoord zegt: Van den kelder naar den zolder! Nu vrees ik Pius! dat er iets voor de deur .staat dat u zeer mishagen zal, namelijk de woorden, dié gij van de voorstanders van het episcopaalsysteem op het oeeomenisch concilie zult moeten hooren en de daden, die gij aldaar van hun zult moeten aanschouwen, waarom ik u smeek bij uwe eigene pieusheid en wijsheid, om op uw besluit terug te komen. 2)

1) Zooals nu geschieden zal door de Pauselijke onfeilbaarheid, doch alzoo, blijkens het aangeteekende op het 2de stukje, te laat.

2) De ervaring heeft, dunkt mij, nu reeds ruimschoots geleerd, dat ik in deze Profetie niet heb misgetast.

11

Sluiten