Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook dat werk moet gij niet overlaten aan een opvolger, die nog pieuzer zal zijn dan gij. In elk geval dient ge althans een onderzoek in te stellen of de bisschoppen inderdaad dat dogma der onbevlekte ontvangenis goedkeuren en voorstaan, ja of neen. Ieder uitstekend vrome zal, als gij aldus vromelijk handelt, luide uwen lof verheffen, en de wederkeerige toenadering zal er ongetwijfeld bij winnen. Of sprak niet de zeer wijze en zeer heilige Godgezalfde Koning Salomo: „Die zijne overtredingen toedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar die ze belijdt en laat, zal barmhartigheid ontvangen," en op eene andere plaats: * Als iemands wegen den Heere behagen, zal hij ook zijne vijanden met hem verzoenen!? Ik herhaal het, Pius! wat ik reeds opmerkte, wanneer ik u aanzie, een pieus en nobel man... toch ook een zondaar als alle anderen, dan moet ik uitroepen dat alle deze dingen tot de onmogelijkheden behooren.... maar als ik denk aan den Almagtigen God, en mij zijne ■groote daden en wonderen in de Kerk van Christus herinner, hoe Hij vaak dwazen wijs maakte, en wijzen allerverstandigst , dan geloof ik, dat de geloovigen nooit mogen wanhopen, doch dan stem ik met den Apostel Paulus in, als hij zegt: „Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft"... en ik buig dan de knieën, en ik bid'tot God, den Almagtige, de Hoogste Liefde, ik bid tot Hem met alle pieuzen, dat Hij ook aan u, Pius de Negende, die genade verleene, dat de magt van Christus worde verheerlijkt in uwe zwakheid, die gij met alle menschen gemeen hebt — en dan eerst zal, na zulke daden, de tijd aanbreken, dat velen u zullen toeroepen, wat gij vol vaderlijke liefde begeert en hoopt: „Wij zullen met u gaan, want wij hebben gehoord dat de Heer uw God met u is!" Gaat gij dan voort zoo te handelen, ziet dan zullen tien mannen uit elk geslacht, uw opperkleed aangrijpende, u dien uitroep doen hooren... en daarna wederom zullen er eveneens tien melaatschen worden gereinigd, uit wier aantal niet maar één of ook negen zullen wederkeeren, om met kniebuiging de voeten te kussen van Pius de Negende, doch zij zullen al-

Sluiten