Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene plegtige en gedurig wederkeerende herhaling des H. Avondmaals, des H. Doops, en der overige plegtigheden uit de eerste Christenkerk; niets is er dat zij zoozeer vreezen dan culte en kniebuiging; niets waaraan zij meer vijandig zijn dan eene gebondenheid aan onveranderlijke wetten. De moderne Predikanten geven er weinig of niets om dat zij eiken Zondag en ook op andere tijden voor de gemeente moeten prediken ; dan toch zeggen ze wat ze willen, en 't scheelt hun al weder weinig of niets dat velen van hun in gevoelen verschillen, want de leeken moeten bij de zamenkomst der gemeente doodstil zijn, en orthodoxe geestelijken worden in groote steden zelden door moderne leeken gehoord. Indien zij echter genoodzaakt waren om gedurig het H. Avondmaal te bedienen, welks zeer zeldzame bediening hun reeds zoo zeer in den weg staat — indien zij zich gedrongen zagen ook den H. Doop met meer plegtigheid te bedienen, hoewel zij ook om die caeremonie weinig of niets geven — indien zij genoodzaakt waren om niet, zooals zij nu doen, korte gebeden, aan eene toespraak meestal gelijk, voorde gemeente te ontboezemen, doch in waarheid en in knielende houding te bidden — te bidden tot dien God, die van de natuur zelve niet te onderscheiden is, en tot Christus, dien ze houden voor een bloot mensch, reeds voor vele eeuwen gestorven en niet opgewekt — indien zij genoodzaakt waren bepaalde liturgische formulen te lezen voor de viering der plegtigheden, en voor het gezang ter eere van God, en Jezus den Middelaar, en den H. Geest, den stichter en beschermer der Kerk, ter eere alzoo van de H. Drievuldigheid — o, indien zij dan geene huichelaars van professie zijn, dan zullen zij de Kerk zoo spoedig mogelijk verlaten, en de moderne leeken zullen hun zoo spoedig mogelijk volgen. Zeer verheugt het mij daarom, wanneer ik zie, dat de beroemdste modernen, uit wier aantal reeds velen de kerk ontvlugt zijn, en wel alleen door eerlijkheid gedreven, hetzelfde reeds gezegd hebben aangaande onze kleine en vrije nog bestaande dienst; het Christendom door afkapping van elke eeredienst niet tegen den zin van de meeste

Sluiten