Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang tijdsverloop durf ik daarom nog dit antwoord zenden, dat dus niet versmaad zal worden, naar ik hopen en gelooven mag door

Den Welwillenden Lezer Pius de Negende.

Romeinsch Bisschop.

twee aanteekeningen aan het einde 'van den latijnsciien brief zelven voorkomende.

Aant. op blz. 80 (Hollandsche Vertaling blz. 158).

Het reeds gedrukte gedrukt latende, zoo moet ik echter op het punt van kerkhereeniging door schooleenheid, voor een deel althans, mijn woord terug nemen. Indien het namelijk waarheid is wat ik heb hooren zeggen (hoewel ik het persoonlijk niet heb bijgewoond) dat men in de scholen der Ultramontanen den kinderen onder anderen leert dat Willem de Eerste, de grondlegger onzer vrijheid, een schurk, een verkwister en een veinsaard was — zijn moordenaar daarentegen een braaf en vroom man — ziet dan kan ook tusschen Roomsch-Catholieken en Herformden, die beiden het Christendom ook op de scholen gaarne zoude willen, de eenheid der school zoo doende toch niet bestaan als een middel tot herstel van de eenheid der Kerk.

Het is toch nu eenmaal onze onwrikbare en welgevestigde meening dat Het huis van Oranje ons van God voor immer is geschonken, evenals'Het huis van David aan Israël, het volk der Godsregering, door God zeiven was gegeven, en dat daarom niemand straffeloos zijne hand kan opheffen tegen den Gezalfde des Heeren.

Aant. op blz. 87 (Hollandsche vertaling blz. 165).

Het komt mij noodzakelijk voor hier nog iets bij te voegen en wel het navolgende. Wederom zou men welligt de vraag kunnen opperen, waartoe toch dit alles (aangaande

Sluiten