Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

melijk aangaande de houding der Ultramontanen hier ten lande, heb ik — altijd alleen volgens mijn zeer vriendelijken recensent in den Kerkelijken Courant der Herformden, alle regt van medespreken zoo goed als verloren.... en na al zoo heel veel gezegd te hebben, mag ik dus nu wel spoedig eindigen. Gelukkig dat mijne lezers dit nu eerst hooren, anders hadden ze mijn geschrijf misschien reeds lang uit de handen gelegd. Doch gelukkig ook voor mij dat toch op deze onbekookte aantijging, die in vragenden form (zeker tot verzachting!) geschiede, en die recensent uit vriendelijkheid nog niet eenmaal zelf wilde beantwoorden — van mijne zijde nog wat te antwoorden valt, dat — ik ben des zeker — de aanmerking zelve in alle hare naakte partijdigheid en ondoordachtheid aan het licht zal brengen. Welk een logica toch. Voortaan zal dus niemand een woord meer moge medespreken over Mariadienst en Pauselijk gezag en Sacramentenquestie etc. en dus nog veel minder daarover een latijnsehen brief schrijven van 96 bladzijden, niet van 90, zooals recensent beweert, die zich verwondert over de houding der Ultramontanen.

Di zeg de houding der Ultramontanen, Lezers! want hier juist ligt de misvatting. Aan hunne opinie over deze dingen (op het gebied onzer vaderlandsche historie) twijfelt geen enkel mensch met gezonde hersenen, doch ik meende dat zij nog te politiek zouden zijn (om geen ander woord te gebruiken) om zoo iets in ons vaderland met zoo vele woorden te zeggen. Deze mijne meening nu is de zwaarwigtige zaak die mij het regt van spreken welligt zal ontnemen! De moderne Redactie van „Het Vaderland" zal dus met mij in dat lot moeten deelen, want zij was het die het eerst met verwondering die zaak der Ultramontanen vermelde,.. en zoo wordt hier dus een moderne met een orthodoxe door één en 't zelfde vonnis tot zwijgen gedoemd. Doch nog schooner wordt die zaak — en dit zal aan gemelde critiek de driedubbele kroon der veroordeeling opzetten — nu ik als derde, onder dat vonnis begrepen, een Eoomsch Priester zal inleiden, en wel een Roomsch Priester te Rome wonende, nl.

12.

Sluiten