Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den gemoedelijken, eerbiedwaardigen H. J. Biegelaar, een Hollander met een warm hart voor Oranje en Vaderland. Ook deze verwonden zich over de verregaande stoutheid van gemelde partij, waardoor zijne eigene Artikelen in de Volksbode gestopt werden, en schrijft mij met aanhaling mijner eigene woorden uit de bewuste geïncrimineerde eerste annotatie, in zijn tweeden brief aan mij gerigt o. a. het navolgende: „Naar ik met grond mag vermoeden geschiedt dat staken van mijn arbeid door het behendig en eerlijk(!?) drijven eener niet gemakkelijk van overdrijving vrij te pleiten partij, die op de scholen in Nederland, den kinderen wil leeren, dat Willem de Eerste, de grondvester onzer nationale onafhankelijkheid, een slecht mensch was, een verkwister en veinsaard."

Na het vermelden van deze bijzonderheid, over de zaak zelve geen enkel woord meer — elke eerlijke lezer weet nu genoeg. Dit alleen nog. Diezelfde geachte en beminnenswaardige persoonlijkheid beschreef zich zeiven aan mij in zijn eersten brief als „Een Hollander die te Rome reeds vier jaren als in den vreemde toeft, verre verwijderd van het oord zijner dierbaarste herinneringen, en in dat tijdsverloop meer dan ooit te voren, zoo mogelijk, tot het zoete bewustzijn kwam, hoe innig hij Nederland met zijn doorluchtig vorstenhuis van Oranje, dat hij daaraan onafscheidelijk vereenigd acht, liefheeft!" Hij denkt dus ook zeer gunstig over de stelling door mij vroeger verdedigd in „Nederland en Oranje onafscheidelijk vereenigd!" en in de geïncrimineerde annotatie alleen met verandering van termen (theocratische voor gewone) herhaald, en dus al weder gansch anders dan de recensent in gemelden Kerkl. Courant die ook dat luide veroordeelt, evenals de anders zoo welwillende criticus in de Kath. Ned. Stemmen (Kerkl. Courant der Roomsehen) die er eene Protestantsche heiligenvereering in ziet. Hoe gelukkig als eene uiting van een warm vaderlandsch hart door Nederlanders in Nederland wonende, Gereformeerden en Roomschen,,beiden zoo luidde wordt veroordeeld — er dan nog eene stem van een Catholiek Neder-

Sluiten