Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarde Mijnheer de Paus!

Deze aanhef klinkt wel wat vreemd, maar ik weet niet anders t<' beginnen. Want ik kap immers niet aanvangen met: «Heilige Vader!" of zoo iets, aangezien de Schrift ons verbiedt in dien zin iemand Vader te noemen op aarde, omdat alleen God in den hemel de »Heilige Vader" der geloovigen is. Das schrijf ik maar: „Waarde Mijnheer de Paus!" Ik heb nwen brief aan mij en alle andere niet-Room* schen gelezen en overwogen. Ook heb ik er met mijne vrienden over gesproken, en wij zijn tot het besluit gekomen, dat wij aan uwen wensch om lid uwer kerk te worden niet kunnen voldoen: vooreerst omdat gij in uwen brief vele dingen zegt die niet waar, en ten tweede omdat wij voor uwe kerk een beetje bang zijn, van. welke vrees uw schrijven, met al zijne vriendelijke woorden en liefderijke betuigingen ons niet heeft kunnen genezen.

Gij begint met te zeggen dat gij op den stoel van Petrus zit, en diensvolgens belast zijt met het opperbestuur der gansche kerk; dat uwe kerk de eenige door Jezus Christus gestichte kerk is, en zij de macht heeft ontvangen, het geloof ongeschonden te bewaren en aan alle stammen en volken toe te passen. Dit alles hebben vele pausen en bisschoppen voor u ook reeds gezegd; doch evenals gij heeft geen hunner dit nog bewezen. Dit is zeker, dat indien Petrus ooit aan het hoofd der gemeente te Rome gestaan heeft, hij er geheel au-

Sluiten